Standardi za profesionalnu praksu interne revizije sa pojašnjenjima (Sl. novine FBiH 9313)