Pregled oglasa

Traženo zanimanjeMagistar farmacije
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet300 ECTS ili više bodova/ VII stepen stručne spreme
Položen stručni ispitpoložen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje licence za samostalan rad izdat od nadležne Farmaceutske komore
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikaBROJ IZVRŠILACA 2-Radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 3 mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati-izdaje lijekove na recept i daje uputu za njihovu primjenu, -radi na zdravstvenom prosvjećivanju pacijenata, -vrši obradu e-recepata za izdate lijekove, -vodi knjigu otrova i narkotika, -vrši stručno obučavanje pripravnika zdravstvene struke i unapređuje stručni rad farmaceutskog tehničara, -izrađuje magistralne pripravke od suspstanci jakog djelovanja, -informatički obrađuje izdata trebovanja lijekova i ostalog sanitetskog materijala, -zamjenjuje rukovodioca apoteke u njegovoj odsutnosti po odluci rukovodioca ili direktora, -vrši ostale poslove koje mu naloži rukovodilac apoteke ili depoa u okviru struke. Za svoj rad odgovara rukovodiocu apoteke ili depoa.
Mjesto rada (općina) JU APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA,Apoteka, ogranak, depo ili Galenski laboratorij
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi: 1.320,21 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIV Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu: Uz prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeće opće dokaze: -CIPS-ova potvrda o prebivalištu i ovjerenu kopiju o državljanstvu Bosne i Hercegovine; -dokaz o zdravstvenoj i sanitarnoj sposobnosti izdat od nadležne zdravstvene službe dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude primljen u radni odnos; -pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.1/14.); Za radno mjesto Magistra farmacije/ 300 ECTS ili više / VII stepen stručne spreme kao posebni uslovi dostavljaju se: Diploma o završenom farmaceutskom fakultetu, 300 ECTS bodova ili više, ili VII stepen stručne spreme; Važeća licenca nadležne farmaceutske komore; Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdatom od nadležnog ministarstva. V Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu Na svim oglašenim radnim mjestima nakon provedenog postupka, sa izabranim radnicima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad. VI Trajanje probnog rada U skladu sa odredbom iz člana 4. stav 4. Pravilnika o radu, probni rad za radno mjesto Magistar farmacije iz Javnog oglasa iznosi 3 mjeseca, a za mjesto Farmaceutskog tehničara probni rad je u trajanju od 30 dana. Kandidat koji zadovolji na probnom radu, ostaje u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. VII Način provjere stručnog znanja Izbor kandidata za radna mjesta sa visokom stručnom spremom izvršit će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Kandidati će posebnim aktom biti obaviješteni o mjestu i terminu za provođenje provjere stručnog znanja, odnosno intervjua. VIII Podnošenje prijava Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, te dostavljen nadležnoj JU Službi za zapošljavanje za potrebe objave na njihovoj web stranici kao i na web stranici JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica i Gradske uprave Zenica. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/248-879. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti na protokol ili putem pošte u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja iz prethodnog stava, na sljedeću adresu: JAVNA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVLJE“ ZENICA (Prijava na Javni oglas za radno mjesto__________ NE OTVARATI!) Sarajevska 35. Zenica IX Završne odredbe Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu javnog oglasa.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaLiteratura za spremanje ispita: Literatura korištena tokom studija na Farmaceutskom fakultetu. II Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa: -da je državljanin Bosne i Hercegovine -da je stariji od 18 godina -da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-06-23
Oglas do2020-07-01
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 17 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »