ISPLATA REDOVNE NOVČANE NAKNADE ZA MJESEC MART 2019. GODINE

Obavještavaju se korisnici kojima je priznato pravo na novčanu naknadu u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i
socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, da je dana 11. APRILA 2019. godine
izvršena isplata novčane naknade nezaposlenim osobama za mjesec
MART 2019. godine, kao i
novčane naknade za zaostali period.