Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDoktor medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- Završen medicinski fakultet
Položen stručni ispit- Položen stručni ispit za zvanje doktora medicine - Licenca
Posebna znanja i vještine- prethodno radno iskustvo na poslovima stručne spreme tražene za radno mjesto - napredni nivo poznavanja rada na računaru - završena dodatana edukacija iz pojedinih oblasti u smislu završenog tečaja iz zdravstvene djelatnosti - PAT edukacija
Potrebno znanje stranog jezika- poznavanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika2 radnika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU Dom zdravlja Konjic, lokacija: Konjic
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove bit će pozvani na intervju telefosnki ili putem e – mail-a. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju branioci koji imaju prebivalište u Hercegovačko – neretvanskom kantonu (definisani članom 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Hecegovačko-neretvanskog kantona „Službene novine HNK“ broj 6/18), članovi porodica branilaca i članovi porodice šehida/poginulih, umrlih i nestalih branilaca Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati će dostaviti slijedeće dokaze o ispunjavanju uslova: - Izvod iz matične knjige rođenih - Uvjerenje o državljanstvu - Uvjerenje o prebivalištu (CIPS) - Ovjerenu kopiju diplome medicinskog fakulteta (za lica koja su diplomirala izvan BiH nakon 1992. godine obavezno se dostavlja rješenje o nostrifikaciji diplome) - Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu doktora medicine - Ovjerenu kopiju licence nadležne komore ili potvrdu komore da je podesen zahtjev za izdavanje ili obnovu licence Pored obavezno traženih dokumenata kandidati mogu dostaviti dokaze za bodovanje posebnih referenci kao i davanja prednosti pri zapošljavanju: - Dokaz o statusu da se radi o licu iz člana 1. članom 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Hecegovačko-neretvanskog kantona „Službene novine HNK“ broj 6/18 - Dokaz o naprednom znanju rada na računaru - Dokaz o poznavanju stranog jezika - Dokaz o prethodnom radnom iskustvu u struci nakon obrazovanja u vrsti i stepenu VSS doktora stomatologije / doktora dentalne medicine nakon završenog fakulteta– potvrda poslodavca ili drugog odgovarajućeg dokumenta (uvjerenje poreske uprave ili zavoda za PIO) - Dokaze ovjerene kopije potvrda i/ili certifikata o završenim dodatnim edukacijama iz zdravstvene djelatnosti - Dokaz o PAT završenoj edukaciji Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca. Napomena: izabrani kandidat kojem bude ponuđeno zaključivanje ugovora o radu prije zaključivanja ugovora o radu će dostaviti ljekarsko uvjerenje da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine. Prijave se dostavljaju neposredno na protokol poslodavca ili putem pošte na adresu J.U. Dom zdravlja Konjic Bolnička do broja 13 88400 Konjic Sa naznakom “Prijava za javni oglas za prijem radnika doktora medicine– ne otvaraj” Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpšti uslovi za sve kandidate - Da je kandidat punoljetan, državljanin BiH i da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-07-09
Oglas do2019-07-26
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »