Pregled oglasa

Traženo zanimanjeTehničar za pristupne mreže
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetsrednja stručna sprema , završena srednja tehnička škola – elektro smjer,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1. Tehničar za pristupne mreže, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Zenici, 2. Tehničar za pristupne mreže, SSS- 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Kaknju, 3. Tehničar za pristupne mreže, SSS- 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Olovu,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka radnog mjesta pod tačkom 1., 2. i 3. : 1. Lično učestvuje u izvođenju i obavljanju svih poslova na eksploataciji pristupnih mreža (bakrnih i optičkih), 2. Odgovoran je za kvantitetu i kvalitetu izvedenih radova, kontroliše i ovjerava radne naloge izvršenih poslova, sarađuje sa drugim izvođačima infrastrukture, 3. Sudjeluje u prevozu radnika, alata i materijala na radilište, vrši pregled izvršenih radova i podnosi izvještaje o kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova, 4. Sudjeluje u izuzimanju materijala i alata sa skladišta i razdužuje utrošeni materijal po radnim nalozima, vodi brigu o zaduženom alatu, materijalu i ostalim sredstvima rada; Vodi uredno, pregledno i tačno dnevnik rada za svaki dan i ovjerava dnevnike rada I liste evidencija radnika odjeljnja, 5. Lično učestvuje u izdavanju TM i instalacijama tk usluga po svim vrstama fiksnih pristupnih mreža (bakarnim i optičkim) i tehnologijama i terminalnim uređajima (žičnim i bežičnim), 6. Radno mjesto podrazumijeva rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, rad u uslovima povišenog i sniženog atmosferskog pritiska, poslovi se obavljaju u prisilnom položaju tijela, zaposlenik može biti izložen dimu olova, povremeni poslovi na visini iznad 3 m.
Mjesto rada (općina)Dioničko društv BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica sa mjestom rada u Zenici, Kaknju i Olovu
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Način prijave za sva radna mjesta: Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju. Uz prijavu se obavezno dostavlja: - Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme, - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o državljanstvu, - Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 mjeseci, koja sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu). Napomene: 1. Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije. 2. Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci. 3. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica Sa naznakom \'\'Prijava na javni oglas za radno mjesto ( navesti broj, naziv radnog mjesta i mjesta rada ) - ne otvarati\'\' Ul. Masarykova 46 720000 Zenica Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije sa različitim mjestom rada, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u suprotnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom. Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaI Opšti uslovi za sva radna mjesta: - da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-07-17
Oglas do2019-07-25
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 18 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »