Pregled oglasa

Traženo zanimanjeTehničar
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetsrednja stručna sprema , završena srednja tehnička škola – elektro smjer,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineradno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka radnog mjesta : 1. Izvršava poslove i radne zadatke odjeljenja na realizaciji i održavanju komunikacijskih rješenja (IP Centrex, IPTV, Data, VoIP), 2. Izvršava poslove održavanja terminale opreme, telefonskih aparata, javnih govornica, multimedijalnih govornica, te instalacija vezanih za ovu vrstu uređaja te ispituje tehničke mogućnosti, 3. Samostalno vrši ispitivanje po redovnom održavanju, interveniše na smetnje, 4. Stara se o ugrađenom i utrošenom materijalu i rezervnim dijelovima, vodi kompletnu dokumentaciju vezanu za ovo radno mjesto, stara se o alatu i instrumentima, 5. Priprema i organizuje rad na poslovima održavanja opreme i terminalnih uređaja za bežični pristup, te instalacija vezanih za ovu vrstu uređaja, vrši ispitivanje tehničke mogućnosti, 6. Lično učestvuje u izdavanju TM i instalacijama tk usluga po bežičnim tehnologijama pristupa, 7. Radno mjesto podrazumijeva rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, rad u uslovima povišenog i sniženog atmosferskog pritiska, poslovi se obavljaju u prisilnom položaju tijela,povremeni poslove na visini iznad 3 m.
Mjesto rada (općina)Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica sa mjestom rada u Visokom
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Način prijave za sva radna mjesta: Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju. Uz prijavu se obavezno dostavlja: - Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme, - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o državljanstvu, - Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 mjeseci, koja sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu). Napomene: 1. Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije. 2. Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci. 3. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica Sa naznakom \'\'Prijava na javni oglas za radno mjesto ( navesti broj, naziv radnog mjesta i mjesta rada ) - ne otvarati\'\' Ul. Masarykova 46 720000 Zenica Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije sa različitim mjestom rada, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u suprotnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom. Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaI Opšti uslovi za sva radna mjesta: - da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-07-17
Oglas do2019-07-25
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 15 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »