Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik - zemljišnoknjižni referent (m/ž)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetZavršen pravni fakultet, VSS - VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa, ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke,
Položen stručni ispitpoložen ispit za zemljišnoknjižnog referenta,
Posebna znanja i vještinenajmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, poznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: rješava zemljišnoknjižne predmete; vrši upis u zemljišnu knjigu i KPU; uspostavlja nove ZK uloške; unosi podatke iz starih knjiga u novi elektronski sistem; stara se za blagovremeno dostavljanje, kompletiranje dokumentacije geodetskih uprava; prikuplja i dostavlja nadležnom organu podatke, historijat nekretnina prema bazi podataka, te starom zemljišnoknjižnom stanju; vodi upisnik zemljišnoknjižnih predmeta; rješava predmete oznake Rz; vodi upisnik naručenih izvoda Nar.; vrši usaglašavanje podataka preuzetog katastra nekretnina sa zakonom o zemljišnim knjigama i otklanjanje grešaka; vrši preuzimanje podataka novog katastarskog premjera u zemljišnu knjigu; vrši obradu zahtjeva za izdavanje uvjerenja, prijepisa, kopija i zemljišnoknjižnih izvadaka sa historijatom; sačinjava i potpisuje zemljišnoknjižne izvatke; po zahtjevu stranaka omogućuje uvid u zemljišne knjige; izrađuje izvještaje o broju riješenih zahtjeva i obavlja ostale poslove koje mu povjeri predsjednik suda, sekretar suda i šef odjeljenja.
Mjesto rada (općina) Općinski sud u Visokom
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavljivanje - potrebni dokumenti: Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe. NAPOMENE ZA KANDIDATE: O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Kučukovići br. 2, 72000 Zenica sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Visokom sa pozivom na broj: 5/763
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine: da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto; da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-07-16
Oglas do2019-07-27
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 18 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »