Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za informaciono - kominikacione tehnologije (IKT)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS - VII stepen stručne spreme – fakultet informacionih tehnologija, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – fakulteta informacionih tehnologija,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinenajmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja, poznavanje i radno iskustvo u konfiguriranju, upravljanju i održavanju aktuelnih i naprednih MS Windows serverskih operativnih sistema, poznavanje i radno iskustvo u implementaciji MS Windows server mrežnih klijenata, poznavanje i radno iskustvo u MS Windows i MS Office paketu i poznavanje koncepta mreža (LAN/WAN) TCP/IP mrežnog protokola, poželjno radno iskustvo u CMS/TCMS sistemima.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: nadgleda i vrši instaliranje, konfiguraciju, upravljanje i održavanje IKT opreme (hardvera), sistemskih i aplikacijskih programa (softvera) u sudu u skladu sa važećim standardima; rješava serverske i mrežne probleme; obezbjeđuje ispravnost i normalno funkcionisanje svih komunikacionih linija i komunikacionih uređaja u sudu; obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje CMS u sudu u saradnji sa IKT odjelom VSTV-a; implementacije namjenskih izrađenih softverskih rješenja u sudu; obavlja redovne zadatke u sistemu za automatsko upravljanje predmetima CMS sistemu u sudu; pruža pomoć korisnicima pri radu u sistemu za automatsko upravljanje predmetima CMS sistemu u sudu; pruža pomoć/IKT podršku korisnicima u sudu; formira i admistrira korisničke naloge u sudu; kontroliše i prati korisničke pristupe aplikacijama koje se koriste u sudu; sakuplja i dokumentira korisničke zahtjeve vezane za za aplikacije koje se koriste u sudu; admistrira baze podataka pohranjene na serverima u sudu; obezbjeđuje uslove i vrši redovnu izradu sigurnosnih kopija elektronskih podataka (backup) smještenih na serverima podataka u sudu; u skladu sa važećim procedurama, kontroliše audio i video snimanje suđenja, i stara se o ispravnosti tehničke opreme za snimanje, održava i vodi urednu dokumentaciju servera, radnih stanica, lokalne računarske mreže i softverskih licenci u vlasništvu suda; održava i vodi urednu listu IKT opreme u vlasništvu suda; ažurira Web stranicu suda i učestvuje u radu Web uredništva u sudu; u slučaju složenijih problema zahtijeva pomoć od strane višeg nivoa IKT podrške; ispostavlja redovne izvještaje odjelu za IKT VSTV-a BiH o stanju i korištenju svih IKT sistema na području koje pokriva, sa posebnom napomenom o uočenim problemima i načinu njihovog rješavanja; obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika suda i sekretara suda.
Mjesto rada (općina)Općinski sud u Visokom
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavljivanje - potrebni dokumenti: Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe. NAPOMENE ZA KANDIDATE: O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Kučukovići br. 2, 72000 Zenica sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom sudu u Visokom sa pozivom na broj: 5/763
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored posebnih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine: da je državljanin Bosne i Hercegovine; da je stariji od 18 godina; da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine; da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto; da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-07-16
Oglas do2019-07-27
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 18 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »