Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Referent za administrativno - tehničke poslove i mobilnu kućnu njegu u Odjeljenju za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje korisnika
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSSS (III ili IV stepen) - Gimnazija ili Prometno - tehnička škola
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- radno iskustvo šest (6) mjeseci - poznavanje rada na računaru - položen ispit za vozača B kategorije
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis radnog mjesta: Pruža usluge tehničke zaštite u Ustanovi, vodi evidenciju o potrošnji električne energije, vode i drugih komunalija vezanih za objekte Radakovo i Crkvice, vrši obračun električne energije za korisnike u Radakovu i Crkvicama, pravi pregled obračunate električne energije za korisnike koji imaju pravo na subvenciju od Zeničko - dobojskog kantona i isti po završetku obračunava i šalje u Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko- dobojskog kantona, sarađuje sa socijalnim radnicima Ustanove, evidentira i prijavljuje kvarove koji se dogode u objektima Radakovo i Crkvice, vrši trebovanje materijala za rad u objektima Radakovo i Crkvice, pruža usluge tehničke pomoći pri održavanju manifestacija koje se organizuju u Ustanovi, po potrebi vrši prijevoz osoblja i korisnika Ustanove sanitetskim vozilom ili drugim službenim automobilom Ustanove, brine o održavanju i registraciji službenih automobila Ustanove, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora, a za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru.
Mjesto rada (općina)JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata- Pripadajuća osnovna plaća se obračunava po koeficijentu radnog mjesta referent za administrativno - tehničke poslove i mobilnu kućnu njegu 1,45 pomnožen sa osnovicom utvrđenom Pravilnikom o radu Ustanove.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeU skladu sa javnim oglasom i radnim mjestom za koje se oglas provodi, posebnom odlukom će biti utvrđena pitanja koja će biti predmet intervjua, s obzirom da je za oglašeno radno mjesto kao poseban uslov propisano srednje obrazovanje. Ocjenjivanje će se vršiti ocjenama od 1 (jedan) do 5 (pet). V. Uz prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati trebaju priložiti dokaze o ispunjavanju oglasom propisanih uslova i to: a) Uvjerenje o državljanstvu; b) Izvod iz matične knjige rođenih ; c) Ovjerena kopija diplome o završenoj SSS (III ili IV stepen) Gimnazija ili Prometno tehnička škola; d) Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu šest (6) mjeseci; e) Uvjerenje /potvrda o poznavanju rada na računaru; f) Uvjerenje /potvrda o položenom ispitu za vozača B kategorije. Napomena: Samo izabrani kandidat je obavezan u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak. Sva priložena dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena fotokopija sa ovjerom ne starijom od tri (3) mjeseca na dan objavljivanja javnog oglasa. Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu. Napomena: Kandidati koji budu ispunjavali sve formalno predviđene uslove oglasom, odnosno čija prijava bude uredna, potpuna i blagovremena, bit će pozvani na intervju pred Komisiju za provođenje oglasne procedure. O vremenu i mjestu održavanja intervjua, kandidati će biti naknadno obavješteni putem pošte i na e-mail adresu, ako su istu naveli u prijavi. Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:49/06, 76/11, 89/11 ). VI. Način i rok za podnošenje prijava Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj koverti na adresu Ustanove: JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona, Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) da je državljanin BiH b) da ima navršenih 18 godina života c) da ima opštu zdravstvenu sposobnost d) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-07-18
Oglas do2019-07-26
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 15 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »