Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDoktor medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetZavršen medicinski fakultet – doktor medicine sa položenim stručnim ispitom u zvanju doktora medicine
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika4 izvršioca na period od godinu dana u punom radnom vremenu
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ MAGLAJ
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: Doktor medicine: • Diplomu o završenom fakultetu • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu • Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu · Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima · Čekanje na posao nakon stjecanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje) · Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije · Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju. · Uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka, dostaviti nakon izbora kandidata od strane Komisije, po obavještenju. IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica. Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „prijava na konkurs – ne otvarati“ na sljedeću adresu: J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250 M a g l a j Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji ne budu izabrani mogu tražiti povrat dokumentacije (osim teksta prijave) u roku od 30 dana po konačnosti odluke o izboru. Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, obavit će se intervju, a po potrebi opšta i praktična provjera znanja, o čemu će svi kandidati biti naknadno obaviješteni.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi: OPŠTI USLOVI • Da je državljanin BiH • Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost POSEBNI USLOVI • Završen medicinski fakultet – doktor medicine sa položenim stručnim ispitom u zvanju doktora medicine • Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne ljekarske komore
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-08-13
Oglas do2019-08-21
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »