Pregled oglasa

Traženo zanimanjeReferent za materijalne oblike socijalne zaštite
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS, VII stepen, dipl. socijalni radnik, dipl. socijalni pedagog ili visoko obrazovanje po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova - završen fakultet socijalni rad, socijalna pedagogija
Položen stručni ispitOblast iz koje će biti stručni ispit je socijalna zaštita, a literatura iz koje će biti stručni ispit su Zakoni iz oblasti socijalne i dječije zaštite.
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiIspituje uslove života podnosioca zahtjeva za novčane i druge materijalne pomoći, sačinjava socijalnu anamnezu i daje mišljenje o potrebi dodjeljivanja pomoći; Daje upute i pruža pomoć licima u toku prikupljanja potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava i po potrebi pribavlja dokumentaciju koju lice iz objektivnih razloga nije u stanju samostalno pribaviti; Redovno prati nastale izmjene kod korisnika pomoći i daje prijedloge i mišljenja za eventualne obustave pomoći ili izmjene rješenja usljed nastalih promjena; Vodi evidencije i dokumentacije u skladu sa propisima i opštim aktima Centra; Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga rada Centra; Obavlja i druge poslove po nalogu šefa ili direktora Centra; Za izvršenje poslova datih ovim opisom odgovoran je šefu i direktoru Centra.
Mjesto rada (općina)JU Centar za socijalni rad Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz Javnog oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom, - izvod iz matične knjige rođenih, - uvjerenje o državljanstvu, - ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno, da nije pod optužnicom Međunarodnoga tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom, - diploma o stečenoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uslovima za radno mjesto, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van Bosne i Hercegovine nakon 06. 04.1992. godine; - uvjerenje o traženom radnom iskustvu (navedenom u tekstu javnog oglasa), - dokaz o poznavanju rada na računaru ( za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2, 3 i 4.), - uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 2.). Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova navedenih u Javnom oglasu kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne može biti starija od šest mjeseci od dana prijave na oglas, izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih, ukoliko je isti trajan. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove obavit će se provjera stručnog znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se raspisuje Javni oglas. Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici JU Centar za socijalni rad Zenica, web stranici Grada Zenica i ostaje otvoren osam dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Zainteresovani kandidati prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Centar za socijalni rad Zenica, Ulica Saliha Cakana Mulalića broj 5, 72 000 Zenica, sa naznakom “NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS” Napomene: Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uslove neće biti uzete u razmatranje. Samo izabrani kandidati će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju. Kandidati koji budu izabrani i primljeni u radni odnos ne podliježu obavezi provjere putem probnog rada. Po okončanju procedure po Javnom oglasu, dokumentacija priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/ 447 - 916.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikada je stariji od 18 godina da je državljanin BiH da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje najmanje 1 godina radnog iskustva u struci i poznavanje rada na računaru.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-02
Oglas do2019-09-17
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »