Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDoktor medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispitDa imaju položen stručni ispit za zvanje “ doktor medicine ”,
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika3 izvršioca, Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju u trajanju od 3 mjeseca.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Kratak opis poslova za radno mjesto doktor medicine : - klinički pregled (prvi i ponovni) oboljelih i povrijeđenih lica, u zdravstvenoj ustanovi i u stanu bolesnika, - utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativnih specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne kliničke dijagnoze odnosno kontrole liječenja, - propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja, - pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u Domu zdravlja, na mjestu udesa i u toku transporta, - vrši male hirurške intervencije, - obavlja i ostale poslove doktora medicine propisane Pravilnikom o radu Poslodavca.
Mjesto rada (općina)Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zavidovići
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata1.586,25 KM
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu,potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit. Pismeni i usmeni stručni ispit obuhvatit će oblasti iz urgentne medicine, interne medicine, farmakologije i opšte hirurgije, a za pismeni i usmeni stručni ispit koristit će se slijedeća literatura: 1. Urgentna medicina za studente Medicinskog fakulteta 2. Interna medicina za studente Medicinskog fakulteta 3. Farmakologija za studente Medicinskog fakulteta i 4.Opšta hirurgija za studente Medicinskog fakulteta. Uz prijavu na oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnosioca, kandidati su dužni priložiti i slijedeće dokaze: 1. Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata, 2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, 3. Izvod iz matične knjige rođenih (trajni dokument), 4. Dokaz o završenom Medicinskom fakultetu, 5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenim fotokopijama. NAPOMENA:Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu doktor medicine. Ukoliko kandidat/i , u ostavljenom roku , ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja. Prijava na javni oglas se podnosi na adresu Doma zdravlja, Javna ustanova „Dom zdravlja“ Zavidovići, UI.Gazi Husrev-begova 25, 72220 Zavidovići, ili lično u Dom zdravlja u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ- PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO DOKTOR MEDICINE .“ Na koverti se obavezno navodi ime, prezime i adresa pošiljaoca. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 60 % postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se kvalifikovao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz daljeg postupka. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 60 % postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) da bi se smatrao uspješnim na usmenom stručnom ispitu. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita , kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos: - da su državljani Bosne i Hercegovine, -da su stariji od 18 godina i -da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto “ doktor medicine”.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-05
Oglas do2019-09-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »