Pregled oglasa

Traženo zanimanje6.Stručni saradnik za imovinske poslove i zastupanje
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet• da posjeduju visoku stručnu spremu, pravo, • da su visoku stručnu spremu stekli u skladu sa propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH (VII stepen) ili da su visoku stručnu spremu stekli završetkom prvog ciklusa studija (bachelor) u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine• da posjeduju sposobnost samostalnog rada na računaru, koji podrazumijeva napredan korisnički nivo MS Office i upotrebu aplikacija za analizu i poslovno odlučivanje na nivou ovlaštenja,
Potrebno znanje stranog jezika• da vladaju pasivnim znanjem stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiUčestvuje u izradi prijedloga, ugovora, sporazuma, memoranduma, pisama namjere i drugih akata, učestvuje u izradi plana rada i odgovarajućih izvještaja o radu iz djelokruga Sektora i Službe, pravni poslovi vezani za izadu tenderske dokumentacije, učestvuje u upravnim i stručnim poslovima koji se odnose na uređivanje vlasničko-pravnih odnosa u Podružnici, učestvuje u rješavanju imovinsko pravnih poslova na niovu Podružnice. Po ovlaštenju direktora Podružnice zastupa Podružnicu pred upravnim i drugim organima. Obrađuje predmete iz oblasti stambenih pitanja. Učestvuje u poslovima uspostavljanja, popunjavanja i ažuriranja jedinstvene baze podataka o relevantnim zakonima, podzakonskim aktima, internim aktima Društva, značajnim za rad Podružnice. Kontaktira sa trećim licima i organima po ovlaštenju rukovodioca u cilju prikupljanja podataka koji su neophodni za obradu određenog predmeta.
Mjesto rada (općina)Oglašava se potreba za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana \"Kakanj\" Kakanj
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeII KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas sa kraćom biografijom, s tim da se u prijavi mora posebno navesti broj telefona, adresa stanovanja i e-mail adresa podnosioca prijave (ukoliko istu posjeduje) putem kojih se može stupiti u kontakt sa kandidatom, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se prijavljuje. 2. Diploma visoke stručne spreme odgovarajuće oblasti i smjera ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji); - za kandidate koji su visoku stručnu spremu stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; završen prvi ciklus studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH (bachelor); izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca. za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom cijelog školovanja u traženoj struci (uvjerenje od fakulteta) ili dodatak diplomi (ukoliko sadrži podatak o ostvarenoj prosječnoj ocjeni) ili uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom ostvarenoj tokom cijelog školovanja u traženoj struci (uvjerenje od fakulteta), za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru (kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta, iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili uvjerenje/certifikat o završenom kursu izdato od ovlaštene ustanove). 7. Dokaz o poznavanju stranog jezika (kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta, iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet strani jezik ili dokaz da je kandidat završio III stepen ovlaštene škole za strane jezike), za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Dokaz da kandidat za pripravnika nije obavio niti obavlja pripravnički ili volonterski staž u struci za zanimanje za koje su se školovali i za koje se prijavljuju na Oglas. Kao dokaz da kandidati nemaju radno iskustvo prihvatit će se: - Uvjerenje Porezne uprave ili PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa. Dostavljeno uvjerenje mora obavezno sadržavati šifru i dešifraciju zanimanja, tako da se na osnovu dokumenata može jasno utvrditi da kandidat nije radio na poslovima i radnim mjestima koja se traže Oglasom, odnosno da se može jasno utvrditi da kandidat nije stekao radno iskustvo, Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa. 10. Odluka o stipendiranju, ukoliko je kandidat bio stipendista Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo - za radna mjesta pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, ratni vojni invalidi ili su članovi porodice ratnih vojnih invalida, treba da dostave dokaz o ovom statusu (izdat od strane nadležnog organa) u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Oglasom računa se danom predaje prijave. Svi traženi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju se u originalu ili kao ovjerena kopija (kopija ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko se dokumentacija dostavi u ovjerenoj kopiji može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta, podnose prijavu za svako radno mjesto pojedinačno i uz svaku prijavu dostavljaju traženu dokumentaciju. Dokumentacija dostavljena bez prijave na Oglas sa kraćom biografijom i jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se prijavljuje neće biti predmet provedbe procedure prijema u radni odnos. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje. Postupak izbora kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. zasniva se na održanom pismenom i usmenom ispitu. Kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene Oglasom i koji budu dostavili traženu dokumentaciju za radno mjesto pod rednim brojem 1., 2., 3., 4., 5., 6. i 7. biće pozvani na pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budu imali najmanje 70 % tačnih odgovora na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita. Kandidati koji ne pristupe pismenom ili usmenom ispitu gube pravo učešća u daljoj oglasnoj proceduri. O mjestu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji bude izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani. Svi prijavljeni kandidati, pismenim putem, bit će obaviješteni o rezultatima raspisanog Oglasa, a dokumenti priloženi uz oglas neće se vraćati. Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave odbaciće se zaključkom. Prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani biće pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa. Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u zatvorenoj koverti na protokol Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj ili putem pošte, sa naznakom \"Prijava na Oglas za radno mjesto pod rednim brojem:____, (navesti naziv radnog mjesta) - ne otvarati\" na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.–Sarajevo, Podružnica Termoelektrana \"Kakanj\" Kakanj, 72240 Kakanj Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu stanovanja kandidata. Prijave na protokol se zaprimaju radnim danom ponedjeljak-petak u periodu od 07:00 do 15:30 sati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-05
Oglas do2019-09-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »