Pregled oglasa

Traženo zanimanje8.Referent za radne odnose
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet• da posjeduju srednju stručnu spremu IV-SS, društvene struke,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine• da posjeduju sposobnost rada na računaru koji podrazumijeva unos i pregled podataka
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiObrada dokumentacije vezane za prijem radnika u radni odnos, popunjavanje obrazaca prijave i odjave radnika u PIO i socijalno osiguranje, te prijava i odjava kod nadležnih službi. Izrada ugovora o radu po prijemu u radni odnos i promjenama u toku radnog odnosa. Vođenje evidencija iz oblasti radnih odnosa, ostvarivanju prava iz rada i po osnovu rada, Unos i ažuriranje podataka o radnicima Podružnice u bazu podataka o ljudskim resursima koristeći kadrovsku aplikaciju JP EP BiH. Vođenje matičnih knjiga i upis nastalih promjena u toku rada radnika u iste. Izrada mjesečnih i periodičnih izvještaja o broju zaposlenih, kvalifikacionoj strukturi i drugih traženih podataka prema JP EP BiH. Izrada potvrda iz oblasti radnih odnosa na osnovu evidencije, izrada plana godišnjih odmora i izdavanje pojedinačnih rješenja o godišnjim odmorima te izrada rješenja o plaćenom odsustvu.
Mjesto rada (općina)Oglašava se potreba za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme (6 mjeseci) radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana \"Kakanj\" Kakanj
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeII KANDIDATI SU OBAVEZNI DOSTAVITI SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:Diploma o stečenoj srednjoj stručnoj spremi koja se traži oglasom i svjedočanstva od prvog do četvrtog razreda, za radno mjesto pod rednim brojem 8. Uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj tokom cijelog školovanja u traženoj struci (uvjerenje od srednje škole) ili uvjerenje o položenim ispitima sa prosječnom ocjenom ostvarenoj tokom cijelog školovanja u traženoj struci (uvjerenje od srednje škole), za radno mjesto pod rednim brojem 8. Dokaz o poznavanju rada na računaru (kao dokaz može se priložiti svjedočanstvo iz srednje škole ili uvjerenje sa fakulteta, iz kojeg se može utvrditi da je kandidat imao predmet informatike ili uvjerenje/certifikat o završenom kursu izdato od ovlaštene ustanove). Dokaz da kandidat za pripravnika nije obavio niti obavlja pripravnički ili volonterski staž u struci za zanimanje za koje su se školovali i za koje se prijavljuju na Oglas. Kao dokaz da kandidati nemaju radno iskustvo prihvatit će se: potpisana izjava kandidata za pripravnika, čiji je potpis ovjeren od ovlaštenog organa, da kandidat za pripravnika nije obavio niti obavlja pripravnički ili volonterski staž na poslovima visoke stručne spreme/srednje stručne spreme - za radno mjesto pod rednim brojem 8, koja se traži ovim oglasom, odnosno da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 1 (jedne) godine ili više u struci sa visokom stručnom spremom/ od 6 mjeseci ili više u struci sa srednjom stručnom spremom - za radno mjesto pod rednim brojem 8, nakon sticanja iste. Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa. Postupak izbora kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 8. zasniva se na održanom usmenom ispitu. Kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene Oglasom i koji budu dostavili traženu dokumentaciju za radno mjesto pod rednim brojem 8. biće pozvani na usmeni ispit. Kandidati koji ne pristupe pismenom ili usmenom ispitu gube pravo učešća u daljoj oglasnoj proceduri. O mjestu i vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji bude izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani. Svi prijavljeni kandidati, pismenim putem, bit će obaviješteni o rezultatima raspisanog Oglasa, a dokumenti priloženi uz oglas neće se vraćati. Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave odbaciće se zaključkom. Prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani biće pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa. Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno u zatvorenoj koverti na protokol Podružnice Termoelektrana „Kakanj“ Kakanj ili putem pošte, sa naznakom \"Prijava na Oglas za radno mjesto pod rednim brojem:____, (navesti naziv radnog mjesta) - ne otvarati\" na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.–Sarajevo, Podružnica Termoelektrana \"Kakanj\" Kakanj, 72240 Kakanj Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu stanovanja kandidata. Prijave na protokol se zaprimaju radnim danom ponedjeljak-petak u periodu od 07:00 do 15:30 sati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-05
Oglas do2019-09-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »