Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDoktor specijalista medicine rada/doktor specijalista medicine rada i sporta
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS-VII./1 ili 360 ECTS bodova (medicinski fakultet), specijalizacija iz medicine rada ili iz medicine rada i sporta, važeća licenca za rad i poznavanje rada na računaru.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca - 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme – na period od 3 (tri) godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati01. Opis poslova: obavlja prethodne pregleda radnika prije uposlenja, obavlja periodične preglede radnika na poslovima i radnim zadacima s posebnim uvjetima rada, obavlja sistematske preglede radnika s obzirom na dob, spol, radno mjesto i vrstu oboljenja, sudjeluje u timskom pregledu vozača i osoba koje se uključuju u promet, obavlja zdravstvene preglede u svrhu profesionalne orijentacije radnika, obavlja zdravstvene preglede pri upisu u srednje škole i na fakultet, sudjeluje pri obavljanju funkcionalne dijagnostike (Astanov test, spirometrija, dinamometrija), antropometrije, sumiranju audiograma, oscilometrije, ortoreterskih i drugih nalaza, testova za vibracije i vibratornu bolest i vrši interpretaciju vlastitih rezultata kao i ocjenu rezultata ostalih specijalista s obzirom na uvjete rada i radni proces radnika, određuje labortorijske, radiološke i druge dijagnostičke postupke, u cilju postavljanja dijagnoza, upućuje oboljelog na liječenje i rehabilitaciju u polikliničko – konzilijarne i stacionarne ustanove, te kontinuirano skrbi o zdravstvenom stanju radnika, ocjenjuje radnu sposobnost i daje mišljenja u skladu s uvjetima rada i upućuje na konačnu ocjenu liječničke, invalidske odnosno druge komisije, te brine o odgovarajućim poslovima i radnim zadacima kod radnika s narušenim zdravstvenim stanjem, daje stručna mišljenja na službene zahtjeve kod određenih slučajeva bolesti, povreda i profesionalnih oboljenja, daje stručne savjete pacijentima, u vezi sa provođenjem primarne, sekundarne i tercijalne prevencije, procjenjuje zdravstveno stanje radnika u odnosu na rad, posebno radnika na poslovima sa posebnim uvjetima rada te osjetljiva skupina radnika, daje izvještaj i mišljenje zdravstvenog stanja radnika određene radne organizacije poslije izvršenog sistematskog – periodičnog pregleda sa preporukama za prevenciju i mjere zaštite uz dodatne dijagnostičke procedure, vrši raspored osoba sa invaliditetom sa IK, sa obilaskom radnog mjesta, obavlja preglede sportista – prethodne sistematske, kontrolne, amatera, profesionalaca i invalida, učestvuje u radu komisije za kontrolu bolovanja uslijed privremene spriječenosti za rad osiguranika preko 42 dana, obavlja i druge poslove predviđene pravilnikom i po nalogu neposrednog rukovodioca, a u domenu svoje stručne spreme.
Mjesto rada (općina)JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata- pripadajuća osnovna neto plaća: 2094,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeNapomena: - Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru), uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, ili drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru). - Sa kandidatima koji dostave potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit, nakon kojeg će biti donesena odluka o prijemu u radni odnos. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja polaganja pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem pismene obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata kao i na e – mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. - Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog i usmenog stručnog dijela ispita, smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. - Kriterij na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: postignuti uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu, eventualne preporuke ranijih poslodavaca i dosadašnje radno iskustvo. - O rezultatima oglasa, kandidati će biti pismeno obavješteni. - Kandidati sa kojima bude zaključen radni odnos, obavezni su u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 (šest) mjeseci, prije stupanja na rad. - Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije. Svu traženu dokumentaciju, uz prijavu potpisanu od strane podnosioca i kratku biografiju, treba dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njegove objave u listu „Naša riječ“, u zatvorenoj koverti putem poštanske službe preporučeno na adresu: Javna ustanova Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4, 72 000 Zenica Uz naznaku: „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS (sa naznakom za koje radno mjesto)“ Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja u vezi sa ovim javnim oglasom: Hana Ahmetspahić, broj tel: 032/449-471
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaDokazi U svrhu dokazivanja ispunjavanja općih i posebnih uslova, kandidati su dužni uz prijavu na javni oglas, podnijeti kraću biografiju sa navedenom adresom, e-mail adresom i brojem telefona, kao i sljedeću dokumentaciju i akte, kao dokaze (originale ili kopije s ovjerom ne starijom od tri mjeseca): - Dokaz o stručnoj spremi (diploma o završenom fakultetu) - Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore - Uvjerenje o državljanstvu - Izvod iz matične knjige rođenih Oblasti i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni dio ispita Dragomir Stanković, Medicina rada, Beograd-Zagreb 1984.; Marko Šarić/Eugenija Žuškin, Medicina rada i okoliša, Medicinska naklada, Zagreb 2002.; Mirjana Anđelović/Jovica Jovanović, Medicina rada, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš 2009.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-10
Oglas do2019-09-18
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »