Pregled oglasa

Traženo zanimanjeMedicinska sestra/tehničar na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet• Završenu srednju medicinsku školu za zvanje medicinska sestra/tehničar sa položenim stručnim ispitom
Položen stručni ispit• Posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdate od strane nadležne komore
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiMedicinska sestra – tehničar ima generalnu odgovornost da neposredno organizuje i pomaže ljekaru u pružanju usluga osiguranicima te da neposredno pruža usluge medicinske sestre osiguranicima na osnovu dokumentacije za ostvarivanje zdravstvene zaštite.
Mjesto rada (općina)JU „Dom zadravlja\" Maglaj
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plata za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar u JU Dom zdravlja Maglaj za 165 radnih sati iznosi 892,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII POSTUPAK IZBORA KANDIDATA Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanim intervjuom sa svakim od kandidata, a kriteriji za bodovanje utvrđeni su Pravilima koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zadravlja\" Maglaj broj: UO-01-968/17 od 08.08.2017.godine. IV POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu koja mora biti potpisana sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: · Uvjerenje o državljanstvu, · Izvod iz matične knjige rođenih, · Svjedočanstvo za I, II,III i IV razred srednje škole · Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, · Licencu za samostalno obavljanje poslova u svojoj struci · Čekanje na posao nakon stjecanja stručne spreme (na osnovu evidencije Biroa za zapošljavanje) · Dokaz o pripadnosti braniocima ili članovima njihovih porodica (ratni vojni invalid, član porodice šehida i poginulih boraca, demobilisani borac, član porodice ratnog vojnog invalida, član porodice demobilisanog borca) izdat od strane ovlaštene institucije, ukoliko ih ima Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu medicinske sestre tehničara i uvjerenje o nekažnjavanju. Ukoliko kandidati, u ostavljenom roku, ne dostave ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju smatrat će se da su odustali od zaposlenja. V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica. Kandidati su u prijavi obavezni navesti tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju), kao i lične podatke, te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom „prijava na konkurs – ne otvarati“ na sljedeću adresu: J.U. „ Dom zdravlja “ Maglaj, Ilijasa Smajlagića b.b. 74250 M a g l a j Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika• Da je državljanin BiH • Da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-10
Oglas do2019-09-18
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »