Pregled oglasa

Traženo zanimanjePomoćni radnik (Poslovna jedinica “Šumarija” Zenica )
Tražena školska spremaPriučeni-polukvalifikovan radnik (PK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- Najmanje 3 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati06. Opis poslova: vrši poslove kod primanja učinaka sjekačima na način da nosi čekić za prijem šumskih drvnih sortimenata i vrši žigosanje panjeva i izrađenih šumskih drvnih sortimenata, nosi čekić za pločice za numeraciju drvnih sortimenata, vrši numerisanje izrađenih šumskih drvnih sortimenata sa čekićem za pločice, pomaže otpremaču pri otpremi tanke oblovine, održava izvozne šumske puteve i planke, a po potrebi izgrađuje i nove, vrši raščišćavanje šumskih puteva, odvraća vodu, čisti snijeg i blato, po potrebi postavlja talpe i plančone, radi na izradi i postavljanju mostića i propusta, na stazi izvoza vrši popraćaj trupaca i zaštitu stabala, vrši manje opravke objekata, vrši osmatranje područja te u slučaju pojave požara obavještava radio vezom radnu jedinicu i dežurnog u upravi poslovne jedinice o lokaciji požara, stara se o ispravnosti radio uređaja, vodi dnevnik koji obavezno evidentira vremenske pojave (sunčano, kišno, olujno i slično vrijeme) i vrijeme dolaska i povratka sa osmatračkog mjesta, kao i ostala bitnija zapažanja, primjenjuje propise zaštite na radu, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Koeficijent složenosti poslova je 1,10.
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća za 2019. godinu iznosi 488,95 KM. Prijave na oglas se mogu lično predati u Upravu preduzeća u Zavidovićima, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS)
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored posebnih uslova navedenih u oglasu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje se prijavljuje Kandidati su dužni dostaviti: 1. Prijavu na oglas 2. Diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjerena kopija) 3. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija) NAPOMENE ZA KANDIDATE: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme najdalje do 31.12.2019. godine. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Čamdžić Mesud, rukovodilac Službe za kadrovske i opće poslove. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. Postupak izbora za kandidate za radna mjesta od zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. Konačna ocjena kandidata za radna mjesta čini zbir bodova datih od svakog člana komisije
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-11
Oglas do2019-09-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »