Pregled oglasa

Traženo zanimanjeInkasant-pripravnik u inkasantskoj grupi u Odjeljenju tehničke pripreme
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiRadnik-pripravnik će obavljati poslove očitanja vodomjera, distribucije računa i pismena, obavljati će poslove održavanja reda na pijaci, kao i druge poslove koje mu odredi nadređeni. Za radno mjesto za koje se raspisuje javni oglas nije predviđen probni rad.
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataosnovna plaća u iznosu od 588,24 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su obavezni uz pismenu prijavu na javni oglas dostaviti i biografiju sa adresom stanovanja i brojem telefona, te dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova traženih ovim oglasom i to: 1. svjedočanstvo o završenoj školi, 2. uvjerenje o prebivalištu iz evidencije prebivališta koja se vodi kod nadležnog organa – ne starije od 30 dana, 3. izvod iz matične knjige rođenih, 4. uvjerenje o državljanstvu – ne starije od 30 dana. Traženi dokumenti se predaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji s tim što se rok starosti dokumenta računa sa originalnog primjerka a ne datum ovjere kopije. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje. Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa i koji budu dostavili traženu dokumentaciju bit će pozvani na intervju. O datumu, mjestu i vremenu održavanja intervjua bit će pismeno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave i njihova prijava se neće dalje razmatrati u oglasnoj proceduri. Postupak izbora radnika-pripravnika provodi Komisija za izbor kandidata u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika o postupku prijema radnika u radni odnos u Javnom preduzeću „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj. Komisija će sačiniti listu uspješnih kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova a na osnovu bodovanja kako slijedi: a) članovi komisije nakon intervuja vrednuju opći dojam kandidata (komunikacijske vještine, poznavanje sadržaja posla, kritičko promišljanje itd.) i to na način da kandidata boduju pojedinačno od 1 do 7 bodova. Konačan izvještaj Komisije će sadržavati jedinstvenu listu uspješnih kandidata koja će se dostaviti direktoru preduzeća. Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog oglasa, a dokumenti priloženi uz prijavu na oglas se neće vraćati. Oglas se objavljuje u dnevnim novinama Oslobođenje, web stranici Javnog preduzeća „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, web stranici osnivača-Općine Kakanj i web stranici Zavoda za zapošljavanje ZDK biro rada kakanj i ostaje otvoren 8 dana računajući od dana 03.10.2019. godine. Prijave sa nazivom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje i traženom dukumentacijom dostavljaju se na protokol preduzeća ili poštom na adresu Javno preduzeće „VODOKOM“ d.o.o. Kakanj, Ulica Alije Izetbegovića 51/I, 72240 Kakanj. Za sve dodatne informacije kandidati mogu nazvati na broj: 032/465-928. Na koverti u kojoj se dostavlja prijava obavezno napisati „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-10-03
Oglas do2019-10-10
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »