Pregled oglasa

Traženo zanimanjeInženjer za mreže i postrojenja
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet• sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS-2 i 1 stručnog naziva „elektrotehnika, energetika“
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine• da nemaju ostvareno radno iskustvo u struci u trajanju od 12 mjeseci ili više nakon sticanja tražene stručne spreme • samostalan rada na računaru (I), • poznavanje jednog stranog jezika.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac pripravnik na određeno vrijeme na period od 12 mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiUčestvovanje u pripremi osnova za planove održavanja mreža i postrojenja iz nadležnosti Službe, operativno vođenje pripreme poslova na održavanju, optimizacija troškova održavanja mreža i postrojenja, učestvovanje u internim tehničkim prijemima novoizgrađenih i saniranih objekata.
Mjesto rada (općina)JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“, Zenica, Službi za održavanje mreža i postrojenja Zenica – mjesto rada Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su obavezni uz potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, e-mail adresu, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se prijavljuje, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova zahtjevanih Oglasom i to: • Diploma ili uvjerenje o diplomiranju, odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja fakultetska diploma o završenom I i II ciklusu studiranja, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome. • Ukoliko je datum sticanja stručne spreme stariji od 12 mjeseci, kandidat je dužan dostaviti dokaz- “Izjavu” datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerenu od nadležnog općinskog organa uprave, da nema ostvareno radno iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme. • Dokaz o ostvarenom prosjeku ocjena tokom cijelog školovanja u struci • Dokaz o poznavanju rada na računaru potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru ili se kao dokaz može priložiti ovjerena kopija indeksa sa fakulteta, iz kojeg je vidljivo da je kandidat na fakultetu imao predmet “Informatiku”, također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “Informatiku”), • Dokaz o poznavanju stranog jezika, potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o znanju stranog jezika (kao dokaz može poslužiti ovjerena kopija indeksa iz koga se može utvrditi da je kandidat na fakultetu imao predmet “strani jezik”), također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “strani jezik”, • Prijavu mjesta prebivališta – CIPS, ne stariju od 30 dana • Uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci ukoliko na uvjerenju nema naznake da nema rok važenja • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci). Tražena dokumentacija koju svi kandidati prilažu uz prijavu na oglas dostavlja se kao original ili kao ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtjevati uvid u originalne dokumente. Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva su: - Radna knjižica – kojima se dokazuje samo radni staž, te ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva. - Ugovori o radu, ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, rješenja ili odluke o zasnivanju radnog odnosa koji dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog. - Sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa , koji dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. - AM obrazac (listing) izdat od PIO/ MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji Kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa. Ne mogu služiti kao valjan dokaz univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, jer iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida i poginulih boraca ili imaju status ratnih vojnih invalida ili su članovi porodice ratnih vojnih invalida prema propisima koji regulišu oblast boračko invalidske zaštite, dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu. Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji imaju ili su imali status stipendiste Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo dužni su dostaviti Ugovor o stipendiranju. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuju dužni su dostaviti dokaz o toj činjenici (odgovarajuće Uvjerenje/Potvrdu). Kandidati koji budu dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa za radna mjesta pod rednim brojevima 1.,2.,3.,4.,5.i 6. bit će pozvani na usmeni ispit. Kandidati koji budu dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa za radno mjesto pod rednim brojevima 7. bit će pozvani na pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budi imali najmanje 70% tačnih odgovora na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita. O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji budu izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani. Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene se zaključkom. Prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani biće pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija neće se vraćati. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Svu traženu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na oglas- u djelatnosti Distribucije električne energije- „NE OTVARATI“, lično ili poštom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, ulica Safvet Bega Bašagića br.6 72000 Zenica.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-10-03
Oglas do2019-10-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »