Pregled oglasa

Traženo zanimanje\"Službenik u knjigovodstvu\" u Odjeljenju za ekonomske, finansijske i knjigovodstvene poslove
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine• najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac -na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiPoslovi pripreme obrade podataka za fakturisanje, poslovi fakturisanja-mjesečne redovne fakture, avansi i vanredne fakture, poslovi knjiženja poslovnih promjena u knjigovodstvu, ulazne i izlazne knjigovodstvene poslove, unošenje i obrada podataka vezanih za knjigovodstvo, evidencija avansnih uplata, materijalna evidencija (sitan inventar, HTZ oprema...), kao i druge srodne poslove u Odjeljenju za ekonomske, finansijske i knjigovodstvene poslove.
Mjesto rada (općina)JP„TRŽNICA“ D.O.O. ZENICA Ul. Maršala Tita br.48,
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi: 740,00 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Sadržaj prijave: Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije): • kraću biografiju odnosno CV, • diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju tj. stručnoj spremi, • potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu, uz obavezno navedena radna mjesta na kojima je radio sa periodima trajanja rada u struci, • uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), i • CIPS - potvrda o prebivalištu (ne stariji od 3 mjeseca). Kandidati uz prijavu i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što su npr.:uvjerenja nadležnih službi o pripadnosti kategoriji boračke populacije (u skladu sa Zakonom o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“ broj: 54/19) i Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (“Službene novine ZDK“, broj:1/14)za prioritet u zapošljavanju u odnosu na druge kandidate pod jednakim uslovima), kućna lista kandidata koji žive u porodici bez prihoda i drugo. Svi kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene bit će pozvani pismenim putem najkasnije 5 dana prije dana održavanja na usmeni intervju na kojem će Komisija za izbor kandidata ocjenjivati i provjeravati poznavanje problematike radnog mjesta za koje je raspisan ovaj Javni oglas (pitanja osnovnog poznavanja oblasti poslova knjigovodstvenih evidencija, fakturisanje i tretiranje PDV-a, knjiženje, te druge slične poslove), opće znanje, te pitanja iz dosadašnjeg radnog iskustva. Napomena: Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je obavezan dostaviti 15 dana od dana prijema obavijesti o njegovom izboru. Traženi dokumenti se neće vraćati. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.Oglas će biti objavljen na web stranici preduzeća i u dnevnom listu \"Oslobođenje\", te dostavljen nadležnoj JU Službi za zapošljavanje za potrebe objave na njihovoj web stranici. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/401-573 ili 032/460-322, kontakt osoba Hajrija Čolaković. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučenom poštom na adresu Javno preduzeće \"TRŽNICA\" d.o.o. Zenica Ul. Maršala Tita broj 48 (sprat zgrade Gradske tržnice) 72000 Zenica sa naznakom \"NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ JP „Tržnica“ d.o.o. Zenica
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-04
Oglas do2019-11-12
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »