Pregled oglasa

Traženo zanimanjeNastavnik engleskog jezika
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020. godine – 1 izvršilac,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeI Pored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati na konkursu za nastavnike i stručne saradnike moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme, utvrđene Zakonom o osnovnoj školi, Pedagoškim standardima za osnovnu školu, NPP-om za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i radnih zadataka škole u koju se kandidati prijavljuju. II Kandidati su, uz potpisanu prijavu, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije): 1. dokaz o stručnoj spremi, 2. izvod iz Matične knjige rođenih, 3. uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), 4. uvjerenje o nekažnjavanju (službenim putem, po izvršenom prijemu) 5. ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci, po izvršenom prijemu) Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak, uz zahtjev za prijem u radni odnos prilažu samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području ZDK i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. III Pored dokumentacije iz tačke II kandidati su obavezni dostaviti i dodatnu dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) koju posjeduju, a na osnovu koje će se izvršiti bodovanje i prijem kandidata u skladu sa Kriterijama o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (objavljeni u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/18 od 2.2.2018. godine). IV Ako se na konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju uslove za nastavnika prijem će se izvršiti u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2019/2020. godini broj: 10-38-9202/19 od 06.06.2019. godine. V U prijavi na konkurs kandidati su obavezni napisati tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. VI Preliminarna rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči škole 14.11.2019. godine. Na preliminarnu rang listu kandidati mogu uložiti prigovor, obrazložen i u pisanoj formi, Komisiji za bodovanje u roku od dva dana. Nakon navedenog roka prigovori se neće uzimati u razmatranje. VII Prijave slati putem pošte na adresu JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Babino bb 72000 Zenica, sa naznakom „za konkurs“. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. Napomena: Škola nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima po završetku konkursne procedure, a ista se može lično preuzeti u sekretarijatu škole u roku od 30 dana po okončanju konkursnog postupka ili ranije na lični zahtjev.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-01
Oglas do2019-11-09
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »