Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Vozač u OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetZavršeno obrazovanje: SSS - KV vozač
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- Potrebi uslovi i vještine: vozač B I C kategorije - Radno iskustvo: 1 godina
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca- Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatia) po rasporedu i nalogu rukovodioca upravlja vozilom, b) stara se o ispravnosti vozila, o redovnom podmazivanju, mjenjanju ulja i obavlja manje opravke kao što su montiranje i krpanje guma, dotezanje vijaka i sl., c) kod vozača na odvozu smeća pravilo je da kontrolišu radnike koji rade na utovaru smeća, odnosno poštivanje discipline a o neizvršavanju radnih zadataka obavještava poslovođu, d) obavlja i druge poslove u skladu sa svojom kvalifikacijom i zadacima koje mu daju nadređeni.
Mjesto rada (općina)KJD d.o.o. Maglaj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plate za radno mjesto pod brojem 1. je 783,36 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePOTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na radno mjesto Vozač u OJ Komunalne usluge održavanja javne higijene i zelenila, kandidati su dužni dostaviti: - Kraću biografiju sa podacima o adresi, broju telefona i mail – adresi ukoliko istu posjeduju - Rodni list (original ili ovjerena kopija) ili kopija lične karte ovjerena kod nadležnog općinskog organa uprave ili notara - Original ili ovjerenu kopiju (od nadležnog općinskog organa uprave ili notara) diplome ili potvrde o školskoj spremi sa stečenim zanimanjem vozača motornih vozila - Ovjerenu kopiju vozačke dozvole za vozača C kategorije - Uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju od najmanje 1 godine (original ili ovjerena kopija) - Dokaz o boračkom statusu (ukoliko je kandidat pripadnik boračke kategorije). Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene će biti pozvani na usmeni intervju. Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa kandidatima koji budu pozvani na isti. VII – ZAVRŠNE ODREDBE Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana njegove posljednje objave. Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana primanja obavještenja o njegovom izboru dostaviti ljekarsko uvjerenje. Prijava na javni oglas se podnosi na adresu KJD d.o.o. Maglaj, Ulica mladih br. 4 Maglaj, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i treba da je uredna, potpuna i blagovremena. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih objašnjenja je: Hasanić Aida, kontakt telefon: 032-603-523.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-07
Oglas do2019-11-15
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »