Pregled oglasa

Traženo zanimanjeNastavnik za predmet Islamska vjeronauka
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac -4 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 30.06.2020.godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU MSŠ «HAZIM ŠABANOVIĆ» VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova propisanih Zakonom i Pedagoškim standardima, kandidati moraju imati odgovarajuću školsku spremu, te uslove predviđene NPP i Zakonom o srednjoj školi ZDK. Uz prijavu sa kraćom biografijom kandidati su dužni dostaviti: - diplomu o završenom obrazovanju; - uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih - važeća saglasnost Islamske zajednice Posao profesora Islamske vjeronauke u srednjoj tehničkoj i srodnoj i stručnoj školi četvorogodišnjeg trajanja i srednjoj stručnoj školi trogodišnjeg trajanja može obavljati lice sa odgovarajućim stručnim zvanjem i minimalno 240 ECTS bodova koje ima završen jedan od islamskih fakulteta i važeću saglasnost Islamske zajednice. Napomena: Svi priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. Po izvršenom prijemu , prije stupanja na posao , kandidati su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje ( ne starije od 6 mjeseci) . U prijavi za konkurs obavezno navesti e-mail adresu putem koje će kandidat biti obaviješten o Odluci Školskog odbora o prijemu kandidata. Ostvareni radni staž do 01.07.2016. godine kandidat dokazuje radnom knjižicom , a nakon 01.07.2016. godine odgovarajućom potvrdom izdatom od strane ureda zavoda za penzijsko-mirovinsko i invalidsko osiguranje ili potvrdom ureda porezne uprave. Kandidati koji se prijave na konkurs, potrebno je da dostave i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području ZDK („ Službene novine Zeničko – dobojskog kantona“, broj 1/18) , a koji su objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Ako se na konkurs ne prijave stručni nastavnici , prijem će se izvršiti prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2019/2020. godini - broj 10-38-9202/19. od 06.06.2019. godine i Izmjenama i dopunama Uputstva za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2019/2020. godini - broj 10-38-9202-1/19. od 25.06.2019. godine. Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju uslove o stručnoj spremi, dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“ Zenica. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU MSŠ „Hazim Šabanović“, Branilaca 24, 71300 Visoko, sa naznakom „ Prijava na konkurs – obavezno navesti radno mjesto na koje se konkuriše“ Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 032/465-213. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni (Odluka o prijemu kandidata u radni odnos).Kandidati koji ne budu primljeni, svoju dokumentaciju mogu preuzeti u roku od mjesec dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata , a nakon tog roka, Škola nema obavezu čuvanja dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-05
Oglas do2019-11-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »