Pregled oglasa

Traženo zanimanjeBlagajnik
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- završena srednja ekonomska škola, gimnazija ili upravna, IV stepen stručne spreme,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- poznavanje rada na računaru (minimalno MSWord, Excell...) - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 2 (dva) mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: naplata računa od fizičkih lica i pravnih lica, knjiženje naplaćenih računa u bazu kupaca fizičkih i pravnih lica (on-line unos podataka), vođenje analitike dnevnika uplata, specifikacije pologa pazara, polog pazara na banke, kao i drugi poslovi u struci i zanimanju, po nalogu i instrukcijama šefa odjeljenja i rukovodioca službe.
Mjesto rada (općina)Uprava Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnog mjesta iznosi 918,51 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu sa kraćom biografijom odnosno CV, - rodni list, - uvjerenje o državljanstvu, - dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove odnosno ljekarsko uvjerenje, (dostavlja kandidat koji bude izabran prije početka rada), - diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi, - uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu, uz obavezno navedena radna mjesta na kojima je radio sa periodima trajanja rada i stručnom spremom predviđenom za to radno mjesto, - uvjerenje/potvrdu o položenom kursu iz poznavanja rada na računaru, a ukoliko kandidat ne posjeduje uvjerenje/potvrdu, izvršit će se prethodna provjera znanja za rad u MSOffice u toku oglasne procedure. III. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim rodnog lista) računajući do dana objave javnog oglasa. Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom) obavit će se intervju u vidu usmenog razgovora u toku kojeg će se komisija upoznati sa dosadašnjim poslovima koje su kandidati obavljali i njihovim kvalifikacijama za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen javni oglas. Kandidati će o terminu održavanja intervjua biti obaviješteni na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja intervjua. Nakon održanog intervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu. Kandidati sa kojima bude obavljen intervju bit će pismeno obaviješteni o ishodu oglasa. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/423-097, lokal 133. IV. Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 2 (dva) mjeseca. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata. V. Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos. VI. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Grada Zenica, Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje”. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, treba dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu i sa naznakom: Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica Ul. Bilmišće br. 107 72 000 Zenica - NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPrijavljivanje na javni oglas vrši se pisanom prijavom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, treba da ispunjavaju opće i posebne uslove: 1. Opći uslovi: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-07
Oglas do2019-11-15
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »