Pregled oglasa

Traženo zanimanjeSocijalni radnik
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS-VII stepen ili najmanje 180 ECTS bodova po Bolonjskom sistemu studiranja, završen fakultet Političkih nauka, odsjek za socijalni rad.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- poznavanje rada na računaru, - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOPIS POSLOVA - Obavlja stručne poslove socijalnog rada u cilju zaštite i pomoći djeci, maloljetnim licima, odraslim, starim i iznemoglim licima, kao i ostalim licima, odnosno porodicama koje se nađu u stanju socijalne potrebe, - Obavlja poslove u postupku rješavanja prava porodice sa djecom, regulisane Zakonom o upravnom postupku i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, - Brine se za vlastitu kontinuiranu edukaciju, te redovno prati, proučava i primjenjuje savremena dostignuća u obavljanju poslova iz djelokruga Centra, - Vodi upravni postupak za priznavanje prava iz socijalne zaštite po federalnim, kantonalnim i općinskim propisima, vodi postupak revizije ostavrenih prava, - Obavlja i druge poslove po nalogu direktora, u skladu sa općim aktima i propisima Centra.
Mjesto rada (općina)JU Centar za socijalni rad Breza
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plata za navedeno radno mjesto iznosi 1.165,50 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeOblasti iz kojih će se biti sačinjena pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit su porodična i socijalna zaštita te upravni postupak, a literatura iz koje će biti stručni ispiti su Zakon o upravnom postupku („Službene novine FBIH“ broj: 2/98 i 48/99), Porodični zakon FBiH („Službene novine FBiH“ broj:35/05, 41/05 i 35/14), Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj:13/07,13/11,03/15 i 35/14), Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH („Službene novine FBiH“ broj:20/13), Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine FBiH“ broj:07/14) i Zakon o hraniteljstvu u FBiH („Službene novine FBiH“ broj:19/17). DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU UZ PRIJAVU NA JAVNI OGLAS Kao dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz Javnog oglasa kandidati su dužni dostaviti: • potpisanu prijavu na oglas sa kraćom biografijom, • izvod iz matične knjige rođenih, • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava BiH, odnosno da nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i da nije odbio povinovati se naredbi da se pojavi pred Tribunalom, • diploma o stečenoj stručnoj spremi navedenoj u posebnim uslovima, te rješenje o nostrifikaciji, ukoliko je navedena isprava stečena van BiH nakon 06.04.1992.godine, • uvjerenje o traženom radnom iskustvu navedenom u tekstu javnog oglasa, • dokaz o poznavanju rada na računaru. Dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova navedenih u Javnom oglasu kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjernoj kopiji i ne može biti starija od 6 (šest) mjeseci od dana prijave na oglas, izuzev Izvoda iz matične knjige rođenih, ukoliko je isti trajan. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I OSTALE INFORMACIJE Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a isti će biti objavljen u listu “Naša riječ“ Zenica, web stranici JU Centar za socijalni rad Breza i web stranici Općine Breza a primjerak Javnog oglasa će se dostaviti i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Zainteresovani kandidati prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Centar za socijalni rad Breza Ul. ZAVNOBIH-a broj.6, 71370 Breza, sa naznakom “NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Napomene: Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavanju opće i posebne uslove neće biti uzete u razmatranje. Kandidati čije prijave budu potpune, blagovremene i uredne će biti obavješteni o mjestu vremenu održavanja pismenog i usmenog ispita, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata ili na e-mail adresu kandidata, ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja ispita. Prilikom zapošljavanja biti će data prednost kandidatima koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju pod jedankim uslovima. Prioritet u zapošljavanju dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost. Po okončanju procedure po Javnom oglasu, dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/783-912- Haris Begić.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPĆI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA: - da je stariji od 18 godina i - da je državljanin BiH.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-26
Oglas do2019-12-04
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »