Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Doktor medicine u Službi porodične medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet• Završen Medicinski fakultet
Položen stručni ispit• Položen stručni ispit • Posjedovanje Licence za samostalan rad u zvanju doktora medicine
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca na period od 6 mjeseci uz probni rad od 3 mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: Obavlja poslove porodičnog doktora u skladu sa Standardima i normativima u zdravstvu: obavlja ljekarske preglede osiguranika i drugih lica, na osnovu utvrđene dijagnoze propisuje optimalnu terapiju za liječenje bolesti, prati rezultate liječenja bolesnika, obavlja sistematske preglede djece prilikom upisa u predškolske i školske ustanove, vrši zdravstvene usluge male hirurgije u skladu sa svojim stručnim sposobnostima i normativima suvremene medicine,nadzire, dijagnosticira i prati tok trudnoće kao i nadzor nad porodiljom i novorođenčetom,sprovodi mjere imunizacije utvrđene zakonom i drugim propisima prema kalendaru za redovne vakcinacije i vakcinacije po ukazanoj potrebi,vrši stručni nadzor nad radom medicinskog osoblja u timu porodične medicine i druge poslove iz nadležnosti porodičnog doktora
Mjesto rada (općina)JZUDoma zdravlja\"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata Osnovna plaća: 1724,00KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju: a) za radno mjesto pod rednim brojem 1. 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu, 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 3. Licencu za samostalan rad ili dokaz da je u postupku izdavanja licence izdat od strane ovlaštene Komore, 4. Izvod iz matične knjige rođenih, 5. Uvjerenje o državljanstvu Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. IV KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA IV1.Postupak izbora kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 1. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim kandidatom. Oblast i stručna literatura: porodična medicina, Harrisonov Priručnik medicine VI POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpšti uslovi : Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi : • da je državljanin BiH, • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-26
Oglas do2019-12-04
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »