Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Ložač centralnog grijanja
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetzavršena srednja škola mašinskog smjera ili položen ispit za rukovanje instalacijama i uređajima centralnog grijanja
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac-25 % radne norme, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.04.2020. godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju): 1. Dokaz o stručnoj spremi ( svjedodžba o završenoj srednjoj školi mašinskog smjera ili položen ispit za rukovanje instalacijama i uređajima centralnog grijanja ). 2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 3. Izvod iz matične knjige rođenih, 4. Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci, dostaviti naknadno po prijemu). Pored navedene dokumentacije kandiati su obavezni uz prijavu na oglas dostaviti i dodatnu dokumentaciju ( orginalne ili ovjerene fotokopije ) na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona, broj: l0-34-432/18., od 09.01.2018. godine (Službene novine Ze-do kantona br. 1/18), a koji su objavljeni na službenoj web- stranici Kantona : www.zdk.ba. 1. Osobe proglašene tehnološkim viškom uz prijavu sa kraćom biografijom dostavljaju samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko - dobojskoh kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. 2. Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje (odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osigranje i orginal ili ovjerena kopija važećeg ugovora o radu); 3. Za kandidate iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i sljedeće dokumente : Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi, kao i Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca. Također , osobe iz člana 15. navedenog zakona, a koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i članova njihovih porodica, dužni su priložiti važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao) kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina; 1. Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata; 2. Osobe kojima je utvrđen status invalida obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe, odnosno nadležne ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a kojim se potvrđuje status invalidne osobe. 3. Osobe kojima je utvrđen status logoraša, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe, odnosno nadležne ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a kojim se potvrđuje status logoraša. NAPOMENA: • Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. • Kandidati koji nisu primljeni, nakon isteka žalbenog roka, imaju obavezu u što kraćem roku, lično preuzeti dostavljena dokumenta. • Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova dostaviti lično ili poštom na adresu: Javna ustanova Osnovna škola „Hajderovići“, 72225 Hajderovići.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-28
Oglas do2019-12-06
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »