Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDOKTOR MEDICINE
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet1. Završen medicinski fakultet
Položen stručni ispit2. Položen stručni ispit za zvanje doktora medicine 3. Licenca ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje licence kod nadležne komore
Posebna znanja i vještineOstale reference/kriteriji koji su poželjni (nisu obvezni) uslovi a koje će se bodovati prilikom odlučivanja o izboru kandidata su slijedeći: - PAT obuka - Završena BLS obuka - Završena ALS obuka - Tečajevi višeg reda zdravstvenih radnika iz oblasti poslova poslodavca posebno u oblasti dijagnostike, prevencije, rane detekcije i slične vještine - Završena obuka u AKAZ-u - Svaka druga edukacija – stručno usavršavanje a koje se odnosi na vještine koje kandidat može primijeniti pri obavljaju poslove radnog mjesta
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikaBROJ IZVRŠILACA: 4 2 izvršioca na 12 mjeseci 2 izvršioca na 6 mjeseci Probni rad se ugovara u trajanju od mjesec dana (30 dana) ako kandidat prvi put zasniva radni odnos kod ovog poslodavca.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: Obavlja poslove doktora medicine, učestvuje u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite stanovništva određenog područja, organizuje i sprovodi dispanzersku zaštitu pojedinih starosnih grupacija stanovništva, posebno hroničnih bolesnika, vrši poslove edukacije zdravstvenih radnika u svom timu, obavlja stručni nadzor u svojoj službi, obavlja prvi i ponovni pregled oboljelih i povrijeđenih osoba, pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u ordinaciji i van sjedišta Doma zdravlja, propisuje terapiju, daje uputstva i savjete, te prati tok liječenja, upućuje bolesnike na specijalističke preglede, laboratorijske pretrage i druge dopunske preglede i pretrage, učestvuje u konzilijarnim pregledima i daje prijedlog ovlaštenom liječniku o privremenoj nesposobnosti za rad bolesnika u koliko nije i sam ovlašten, izdaje liječničko uvjerenje, liječničke potvrde i druge isprave iz svog djelokruga rada, učestvuje u zdravstvenom prosvjećivanju stanovnika na svom području, učestvuje u organizaciji i provođenju mjera kod prevencije i suzbijanju bolesti i povreda, a posebno zaraznih bolesti, vrši manje hirurške intervencije, prati zdravstveno stanje stanovništva i predlaže mjere za unapređenje zdravlja, vodi medicinsku dokumentaciju, evidenciju, izvještaje, te upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu, šifru dijagnoze i ostalo u bolesnički karton, vrši pregled umrlih, utvrđuje vrijeme i uzrok smrti i izdaje propisani smrtni list, vrši medicinska vještačenja i daje mišljenja po zahtjevu i druge poslove iz svog djelokruga rada.
Mjesto rada (općina)J.U. Dom zdravlja Konjic
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeNAČIN PRIJAVE NA JAVNI OGLAS: Prijave se dostavljaju isključivo u pisanom obliku u skladu sa javnim oglasom dostavljanjem popunjenog i potpisanog obrasca prijave i tražene dokumentacije. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Popunjen i popisan obrazac prijave (obrazac dostupan na web stranici poslodavca www.domzdravljakonjic.com i na web stranici https://www.mzrss-hnz-k.ba/hr/sektor-rada/obrasci 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 3. potvrdu o prebivlištu (CIPS) 4. potvrda od prethodnog poslodavca/poslodavaca da radni odnos nije prestao kao posljedica teže povrede radne obaveze 5. Ovjerenu kopiju diplome medicinskog fakulteta (za lica koja su diplomirala izvan BiH nakon 1992. godine obavezno se dostavlja rješenje o nostrifikaciji diplome) 6. Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu doktora medicine - Ovjerenu kopiju licence nadležne komore ili potvrdu komore da je podesen zahtjev za izdavanje ili obnovu licence 7. U slučaju da se radi o licu iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Hecegovačko-neretvanskog kantona „Službene novine HNK“ broj 6/18 dostavlja se dokaz: rješenje nadležne općinske službe o piznavanju svojstva ili uvjerenje organa državne službe koji vodi službene evidencije. Pored obavezno traženih dokumenata kandidati mogu dostaviti dokaze za bodovanje posebnih referenci: - Uvjerenje o završenoj PAT obuci - Certifikat važeći o završenoj BLS obuci - Certifikat o završenoj ALS obuci - Dokaz o završenom tečaju višeg reda zdravstvenih radnika iz oblasti poslova poslodavca posebno u oblasti dijagnostike, prevencije, rane detekcije i slične vještine - Dokaz o završenoj obuci iz kvalitete u zdravstvstvu u AKAZ-u - Dokaz o završenoj drugoj edukaciji – stručno usavršavanje a koje se odnosi na vještine koje kandidat može primijeniti pri obavljaju poslove radnog mjesta Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca. Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica koji imaju prebivalište u Hercegovačko – neretvanskom kantonu definisani članom 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Hecegovačko-neretvanskog kantona „Službene novine HNK“ broj 6/18, branioci, članovi porodica branilaca i članovi porodice šehida/poginulih, umrlih i nestalih branilaca. Napomena: izabrani kandidat kojem bude ponuđeno zaključivanje ugovora o radu prije zaključivanja ugovora o radu će dostaviti ljekarsko uvjerenje da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta doktora medicine i uvjerenje o nekažnjavanju. Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene Komisija za izbor kandidata će pozvati na pismeni i usmeni test u pismenim putem i to pet dana prije održavanja ispita. Kao sredstvo komunikacije i da je upućen pismeni poziv smatrat će se i odaslanje poziva putem e – mail-a. Podatci o Komisiji za izbor kandidata će biti objavljeni na web stranici poslodavca. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Obavještenja o javnom oglasu u dva dnevna lista. Tekst javnog oglasa objavljen je na web stranici www.domzdravljakonjic.com i na web stranici Službe za zapošljavanje HNK www.szzhnz-k.ba. Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti i neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju neposredno na protokol poslodavca ili putem pošte na adresu J.U. Dom zdravlja Konjic Bolnička do broja 13 88400 Konjic Sa naznakom “Prijava za javni oglas za prijem radnika doktora medicine– ne otvaraj”
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPĆI USLOVI: 1. Državljanstvo BiH 2. Da je kandidat stariji od 18 godina 3. Da im opću i zdravstenu sposobnost za obavljanje poslov radnog mjesta doktora medicine 4. Da prethodni radni odnos kod poslodavca nije prestao kao rezultat teže povrede radne obaveze
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-11-28
Oglas do2019-12-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »