Pregled oglasa

Traženo zanimanje5.Inženjer za nadzor u Službi za realizaciju investicija
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet• sedmi stepen stručne spreme, VII-VSS-2 stručnog naziva „elektrotehnika, energetika“
Položen stručni ispit• stručni ispit iz oblasti „elektrotehnika, energetika“
Posebna znanja i vještine• samostalan rada na računaru • pasivno poznavanje jednog stranog jezika • najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja tražene stručne spreme
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac Na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do tri (3) godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: organiziranje i neposredno nadziranje izvođenja elektro-radova na rekonstrukciji i izgradnji elektro elektroenergetskih objekata, neposredno učestvovanje i organiziranje nadzora nad izradom priključaka, učestvovanje putem Inženjera za nadzor ili putem Odjeljenja energetike i investicija PJ distribucije u kolaudaciji investicionih objekata i priključaka, analiziranje normativa i tenderske dokumentacije, pokretanje inicijative za njihovu doradu, analiziranje i predlaganje unapređenja poslova u oblasti nadzora, te organiziranje izrade izvještaja o realizaciji poslova na realizaciji investicija i priključaka.
Mjesto rada (općina)Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica, mjesto rada Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su obavezni uz potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se prijavljuje, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa, i to: • Diploma o školskoj spremi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, kandidat je dužan dostaviti dokaz o nostrifikaciji diplome. • Dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme (pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo stečeno u struci, u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme, kao i iskustvo stečeno obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža). Kao dokaz o radnom iskustvu u struci prihvatiće se isključivo jedan od sljedećih dokumenata: - potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca/poslodavaca kod kojeg/kojih je to iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude navedeno sljedeće: naziv radnog mjesta na koje je kandidat bio raspoređen, stručna sprema koja se traži za to radno mjesto, poslovi na kojima je kandidat radio (opis poslova), preciziran period angažovanja kandidata na tim poslovima, odnosno podatak koliko je dugo obavljao navedene poslove; - uvjerenje/potvrda nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje u kojem/kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu; - uvjerenje/potvrda nadležne porezne uprave u kojem/kojoj će šifre zanimanja iz uvjerenja/potvrde biti razjašnjene, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu. • Dokaz o poznavanju rada na računaru, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru ili se kao dokaz može priložiti ovjerena kopija indeksa sa fakulteta, iz kojeg je vidljivo da je kandidat na fakultetu imao predmet “Informatiku”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “Informatika” • Dokaz o poznavanju stranog jezika, potrebno je dostaviti potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o znanju stranog jezika (kao dokaz može poslužiti ovjerena kopija indeksa iz koga se može utvrditi da je kandidat na fakultetu imao predmet “strani jezik”, a također može poslužiti i svjedočanstvo ili diploma iz srednje škole iz koje je vidljivo da je kandidat imao predmet “strani jezik” • Prijavu mjesta prebivališta – CIPS, ne stariju od 30 dana • Uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci ukoliko na uvjerenju nema naznake da nema rok važenja • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci). • Dokaz o položenom stručnom ispitu iz oblasti „elektrotehnika, energetika“ Tražena dokumentacija koju svi kandidati prilažu uz prijavu na oglas dostavlja se kao original ili kao ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtjevati uvid u originalne dokumente. Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva su: - Radna knjižica – kojom se dokazuje samo radni staž, te ista ne može dokazati niti jedan oblik radnog iskustva. - Ugovori o radu, ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, rješenja ili odluke o zasnivanju radnog odnosa koji dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, a ne i kontinuitet istog. - Sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa, koji dokazuju samo trenutak prestanka radnog angažmana i sl. - AM obrazac (listing) izdat od PIO/ MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida i poginulih boraca ili imaju status ratnih vojnih invalida ili su članovi porodice ratnih vojnih invalida prema propisima koji regulišu oblast boračko invalidske zaštite, dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu. Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji imaju ili su imali status stipendiste Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, dužni su dostaviti Ugovor o stipendiranju. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni su dostaviti dokaz o toj činjenici (odgovarajuće Uvjerenje/Potvrdu). Kandidati koji budu dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4. i 6. bit će pozvani na usmeni ispit. Kandidati koji budu dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa za radno mjesto pod rednim brojem 5. bit će pozvani na pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budi imali najmanje 70% tačnih odgovora na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita. Za radno mjesto pod rednim brojem 6., Komisija će vršiti bodovanje prosječne ocjene koju je kandidat ostvario tokom cijelog školovanja u traženoj struci. O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji budu izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani. Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene se zaključkom. Prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani bit će pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija neće se vraćati. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Svu traženu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na oglas- u djelatnosti Distribucije električne energije- „NE OTVARATI“, lično ili poštom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, ulica Safvet Bega Bašagića br.6 72000 Zenica.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-12-30
Oglas do2020-01-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 13 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »