Pregled oglasa

Traženo zanimanje6. Tehničar za energetiku i investicije u PJD Vareš, u Odjeljenju energetike i investicija
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet• četvrti stepen srednje stručne spreme, IV-SSS stručnog naziva „elektrotehničar, energetika“
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine• posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije • da nema ostvareno radno iskustvo u struci u trajanju od 6 mjeseci ili više nakon sticanja tražene stručne spreme • samostalan rada na računaru / korisnik aplikacije
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenika1- pripravnik na određeno vrijeme, na period od 6 mjeseci
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova; Obrada i parafiranje saglasnosti na trasu-lokaciju kod koje nema kolizije sa elektroenergetskim objektima, priprema i obrada prateće dokumentacije za elektroenergetske i prethodne elektroenergetske saglasnosti za stambene objekte do 4 stambene jedinice i poslovne objekte do 11 kw vršne snage, učestvovanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, nadzor nad izgradnjom novih niskonaponskih priključaka koji se vrše trećim licima, prema dokumentaciji.
Mjesto rada (općina)Podružnica “Elektrodistribucija” Zenica, mjesto rada Vareš
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeZa radno mjesta pod rednim brojem 6. Kandidati su obavezni uz potpisanu pismenu prijavu na Oglas sa kraćom biografijom, adresom stanovanja i brojem telefona podnosioca prijave, te jasnom naznakom rednog broja i naziva radnog mjesta na koje se prijavljuje, dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz Oglasa, i to: • Diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva o završenim svim razredima • Ukoliko je datum sticanja stručne spreme stariji od 6 mjeseci, kandidat je dužan dostaviti dokaz- “Izjavu” datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerenu od nadležnog općinskog organa uprave, da nema ostvareno radno iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme • Prijavu mjesta prebivališta – CIPS, ne stariju od 30 dana • Uvjerenje o državljanstvu , ne starije od 6 mjeseci ukoliko na uvjerenju nema naznake da nema rok važenja • Izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci). • Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole “B” kategorije (kopija ovjerena od strane nadležnog organa), Tražena dokumentacija koju svi kandidati prilažu uz prijavu na oglas dostavlja se kao original ili kao ovjerena kopija (ovjerena od strane nadležnog organa). Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtjevati uvid u originalne dokumente. Dokumenti koji se neće prihvatiti kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva su: - Radna knjižica – kojom se dokazuje samo radni staž, te ista ne može dokazati niti jedan oblik radnog iskustva. - Ugovori o radu, ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, rješenja ili odluke o zasnivanju radnog odnosa koji dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, a ne i kontinuitet istog. - Sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa, koji dokazuju samo trenutak prestanka radnog angažmana i sl. - AM obrazac (listing) izdat od PIO/ MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida i poginulih boraca ili imaju status ratnih vojnih invalida ili su članovi porodice ratnih vojnih invalida prema propisima koji regulišu oblast boračko invalidske zaštite, dužni su dostaviti dokaz o ovom statusu. Kandidati koji su nezaposleni treba da dostave potvrdu o toj činjenici izdatu od strane Zavoda za zapošljavanje. Kandidati koji imaju ili su imali status stipendiste Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, dužni su dostaviti Ugovor o stipendiranju. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto na koje se prijavljuju, dužni su dostaviti dokaz o toj činjenici (odgovarajuće Uvjerenje/Potvrdu). Kandidati koji budu dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4. i 6. bit će pozvani na usmeni ispit. Kandidati koji budu dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu i prema traženoj dokumentaciji budu ispunjavali uslove Oglasa za radno mjesto pod rednim brojem 5. bit će pozvani na pismeni ispit, a samo oni kandidati koji budi imali najmanje 70% tačnih odgovora na pismenom ispitu stiču pravo da pristupe usmenom ispitu i biće pozvani na polaganje usmenog ispita. Za radno mjesto pod rednim brojem 6., Komisija će vršiti bodovanje prosječne ocjene koju je kandidat ostvario tokom cijelog školovanja u traženoj struci. O mjestu i vremenu održavanja ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji budu izabrani, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućeni na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koja budu izabrani. Neuredne (nepotpisane), nepotpune i neblagovremene prijave bit će odbačene se zaključkom. Prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani bit će pismeno obaviješteni o ishodu Oglasa, a priložena dokumentacija neće se vraćati. Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Svu traženu dokumentaciju dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava na oglas- u djelatnosti Distribucije električne energije- „NE OTVARATI“, lično ili poštom na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Zenica, ulica Safvet Bega Bašagića br.6 72000 Zenica.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-12-30
Oglas do2020-01-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 11 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »