Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDoktor medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetVSS, zanimanje doktor medicine
Položen stručni ispitpoložen stručni ispit
Posebna znanja i vještinepoznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, probni rad: 3 mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatikratak opis poslova: - obavlja pregled (prvi, ponovni) pacijenata, - utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja, - propisuje terapiju, prati i kontroliše tok liječenja pacijenata, - po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć, - vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, - upisuje u zdravstveni karton podatke o bolesti: dijagnoza, šifra i druge bitne podatke, itd.
Mjesto rada (općina)JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVisina osnovne plate: cca 1.718,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas: • CV • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (VSS-Medicinski fakultet) • Dokaz o položenom stručnom ispitu • Dokaz o poznavanju rada na računaru • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na radno mjesto Doktor medicine u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO. Postupak izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje, zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata su: R/b Kriterij Bodovi 1. stipendista ustanove 6 2. iskustvo na istim ili sličnim poslovima 2.1 0 do 5 godina 2 2.2 6 do 10 godina 3 2.3 11 do 15 godina 4 2.4 16 do 20 godina 5 2.5 21 godina i više 6 3. pripadnost braniocima ili članovima njihovih porodica: 3.1 -član porodice šehida i poginulih boraca 1 3.2 -ratni vojni invalid 1 3.3 -demobilisan borac 1 3.4 -član porodice ratnog vojnog invalida 1 3.5 -član porodice demobilisanog borca 1 4. usmeni i pismeni stručni ispit (samo za kandidate za radna mjesta sa višim ili visokim obrazovanjem-VŠS i VSS) od 0 do 9 bodova 5. intervju sa kandidatom za posao od 0 do 9 bodova Ukoliko kandidati ispunjavanju neki ili sve kriterije na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata, uz gore navedenu obaveznu dokumentaciju dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju konkretnog ili svih kriterija. Dokaz je potvrda, rješenje, uvjerenje ili sličan dokument izdat od strane nadležnog organa (dokaz o radnom iskustvu od prethodnog poslodavca, službe za pitanja branilaca i njihovih porodica i sl.). Sve dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci. Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija će se vratiti. Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO ul. Branilaca grada bb 71340 O L O V O -Komisiji za izbor- ( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Doktor medicine“) Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Poslodavac ima pravo poništiti javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. Dodatne informacije možete dobiti kod Sekretara Ustanove na broj telefona: 032/829-606, Mevla Mešić, dipl. pravnik.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpšti uslovi za traženo radno mjesto: a) da je kandidat državljanin BiH stariji od 15 godina b) da ima opću zdravstvenu sposobnost
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-01-08
Oglas do2020-01-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 11 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »