Pregled oglasa

Traženo zanimanje5. Pralja laboratorijskog posuđa-spremačica u Službi za epizootiologiju
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet- NS-završena osnovna škola
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikaBroj izvršilaca: 1 Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: -pere laboratorijsko staklo i suđe, priprema ga za sterilizaciju i slaže u sterilizator, – čisti prostorije i aparature, – odnosi prljav i donosi čist veš, kao i potrošni materijal, – svakodnevno odnosi u prijemnu ambulantu potrebnu staklariju, plastiku i drugo, – donosi primljeni materijal iz prijemne ambulante -obavlja i druge poslove definisane Pravilnikom o radu poslodavca i opisom poslova za predviđeno radno mjesto.
Mjesto rada (općina)JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 479,40 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeOpći uslovi za obavljanje poslova za sva radna mjesta: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje - da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije kažnjavan Uslovi Konkursa: Pored općih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o radu Instituta naznačene za svako radno mjesto. Kandidati su dužni uz prijavu, adresu i kontakt telefon, priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz općih i posebnih uslova traženih konkursom i to: -Potpisana biografija, -Diploma o završenom obrazovanju, -Licenca nadležne komore ( za poziciju 1) -Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu nakon završenog obrazovanja ( za poziciju broj 2) -Izvod iz matične knjige rođenih, -Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci računajući od datuma objavljivanja konkursa). -Prijava mjesta prebivališta (ne starije od šest mjeseci računajući od datuma objavljivanja konkursa). Radno iskustvo na poslovima sa traženom stručnom spremom koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava dokazuje se potvrdom prethodnog poslodavca. Uvjerenja o uplaćenim doprinosima neće se priznavati kao dokaz. Kandidat može da se prijavi na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na koje radno mjesto se prijavio uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, a za druga radna mjesta na koja se prijavio samo kopije dokaza o ispunjavanju uslova ukoliko su isti za radna mjesta za koje se kandidat prijavljuje. Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune, održat će se usmeni ispit /intervju, osim za poziciju broj 1. Gdje ce se održati i pismeni i usmeni dio ispita/intervju. Kandidat slanjem svoje prijave daje saglasnost JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica da njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Ocjena i bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Uputstvom o načinu provjere stručne i radne sposobnosti radnika broj 02-1945/19 od 26.07.2019. godine. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Instituta i Zeničko-dobojskog kantona. Prijave na Konkurs se mogu predati neposredno na protokol JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ili putem pošte na adresu: JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ul. fra Ivana Jukića br. 2. 72 000 Zenica Sa naznakom „Prijava na Javni konkurs, Ne otvarati“ Dokumentacija kandidata dostavljena u orginalu ili ovjerenoj kopiji neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Ispunjavanje uslova utvrđenih oglasom računa se danom predaje prijave. Kontakt osoba za dodatne informacije u vezi provođenja konkursne procedure je Jasna Bajramović, telefon: 032/448-013. Izabrani kandidati će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-01-10
Oglas do2020-01-18
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 13 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »