Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDoktor medicine, na Odjelu interne medicine sa hemodijalizom na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetzavršen medicinski fakultet i položen stručni ispit
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika3
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka: obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore po uputama i pod kontrolom načelnika odjela ili šefa odsjeka, obavezan je da se kontinuirano i trajno stručno usavršava radi održavanja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, odgovoran je za pravilno i uredno vođenje medicinske dokumentacije, odgovoran je za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom radu, dužan je pregled i pružanje liječničke djelatnosti obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o pravfima,obavezama i odgovornostima pacijenata, dužan je da,ukoliko prilikom obavljanja svoje djelatnosti, posumnja na zapuštanje i zlostavljanje djece i maloljetnika,odnosno na nasilje u porodici, upozori odgovorne organe pismenim putem, dužan je da ,ukoliko prilikom obavljanja svoje djelatnosti posumnja da je smrt ili tjelesna povreda pacijenta nastala nasilnim putem, isto prijavi policiji ili drugom nadležnom državnom organu, dužan je da pacijentu ili osobi koju pacijent odredi dati sve potrebne informacije i obavještenja koja su pacijentu potrebna kako bi donio informiranu odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku mjeru, dužan je da sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta čuva kao profesionalnu tajnu i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada koje mu odredi načelnik odjela.
Mjesto rada (općina)JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plata: 1.744,88 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeO datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervju odnosno polaganja pismenog i usmenog stručnog ispita zavisno od stručne spreme kandidata, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice JU KBZ (www.kbze.ba) i putem e – mail adrese kandidata. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog/usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032 447 015. O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obavješteni. Javni oglas ostaje otvoren 8 ( osam) dana od dana objavljivanja u listu „Naša riječ“. Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA, Crkvice br. 67., 72 000 Zenica, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i obaveznom naznakom pozicije na koju kandidat aplicira. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane Zakonom o radu F BiH. Samo izabrani kandidati nakon provedene oglasne procedure, dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca i ljekarsko uvjerenje, ne starije od šest mjeseci, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata i dokaz o vakcinalnom statusu. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: - za više ili visoko obrazovanje, određena znanstvena zvanja: uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu i preporuka; Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju i naznačenu e-mail adresu kandidata, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - diplomu o završenoj stručnoj spremi; - uvjerenje o položenom stručnom ispitu; - potvrda o prebivalištu (CIPS) ne starija od 6 mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih; - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) i - licencu za rad. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog oglasa, prema stučnoj spremi kandidata i poziciji iz ovog oglasa su: - literatura korištena tokom studija; - smjernice Evropskog vijeća za reanimaciju (2015) i - zakonska legistalativa u oblasti zdravstva.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-01-14
Oglas do2020-01-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 13 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »