Pregled oglasa

Traženo zanimanjeŠalterski radnik
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- srednja stručna sprema, završena Gimnazija, srednja škola tehničkog ili društvenog smjera, IV stepen
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineradno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima, sa mjestom rada u Visokom probni rad od 3 mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka: 1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta, 2. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima, 3. Permanentno praćenje potreba rezidencijalnih korisnika i optimizacija korištenja usluga, te informisanje, edukacija i podrška korisnicima, 4. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge, 5. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontrolora, 6. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promptnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa, 7. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi, 8. Vrši prijem, obradu zahtjeva i reklamacija za usluge, 9. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima 10. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu, 11. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica, 12. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja, 13. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova,
Mjesto rada (općina)BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, radno mjesto u Visokom
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Način prijave: Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju. Uz prijavu se obavezno dostavlja: - Svjedočanstvo /diploma o sticanju tražene stručne spreme, - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o državljanstvu, - Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO ili Poreske uprave ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu). Napomene: - Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije. - Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci. - Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci. IV Oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica Sa naznakom \\\'\\\'Prijava na javni oglas za radno mjesto 37. Šalterski radnik- ne otvarati\\\'\\\' Ul. Masarykova 46 72000 Zenica Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika. Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaI Opšti uslovi: - da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-05-18
Oglas do2020-05-26
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »