Pregled oglasa

Traženo zanimanjeFarmaceutski tehničar
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetZavršena medicinska škola SSS, smijer farmaceutski tehničar
Položen stručni ispitpoložen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje licence izdate od nadležne Komore da ima pravo na samostalan rad.
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenikaBROJ IZVRŠILACA 1,Radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 30 dana
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati-izdaje lijekove i sanitetski materijal u ručnoj prodaji, -učestvuje u taksiranju recepata, -priprema trebovanje lijekova, sanitetskog materijala i medicinske robe i izdaje ih, -vrši prijem lijekova i drugih roba, kontroliše kvalitet, količinu i rokove, ispisuje cijene i brine o njihovom skladištenju, -vrši defektiranje lijekova u apoteci uz praćenje rokova, -izrađuje magistralne pripravke za spoljnu upotrebu, -vrši eksport podataka o izdatim lijekovima na recept u skladu sa Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, -obavlja druge poslove po naređenju rukovodioca apoteke, ogranka ili depoa. Za svoj rad odgovara rukovodiocu apoteke, ogranka ili depoa.
Mjesto rada (općina) JU APOTEKA “ZDRAVLJE” ZENICA, Apoteka, ogranak, depo ili Galenski laboratorij
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća za ovo radno mjesto iznosi: 729,59 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIV Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu: Uz prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeće opće dokaze: -CIPS-ova potvrda o prebivalištu i ovjerenu kopiju o državljanstvu Bosne i Hercegovine; -dokaz o zdravstvenoj i sanitarnoj sposobnosti izdat od nadležne zdravstvene službe dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude primljen u radni odnos; -pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.1/14.); Za mjesto Farmaceutskog tehničara kao posebni uslovi dostavljaju se: Diploma o završenoj medicinskoj školi SSS, zvanje farmaceutski tehničar; Licenca za samostalan rad izdata od nadležne farmaceutske komore i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu kod nadležnog ministarstva. V Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu Na svim oglašenim radnim mjestima nakon provedenog postupka, sa izabranim radnicima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad. VI Trajanje probnog rada U skladu sa odredbom iz člana 4. stav 4. Pravilnika o radu, probni rad za radno mjesto Magistar farmacije iz Javnog oglasa iznosi 3 mjeseca, a za mjesto Farmaceutskog tehničara probni rad je u trajanju od 30 dana. Kandidat koji zadovolji na probnom radu, ostaje u radnom odnosu na neodređeno vrijeme. VII Način provjere stručnog znanja Izbor kandidata za radna mjesta sa visokom stručnom spremom izvršit će se na osnovu razmotrene dostavljene dokumentacije, održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu. Kandidati će posebnim aktom biti obaviješteni o mjestu i terminu za provođenje provjere stručnog znanja, odnosno intervjua. VIII Podnošenje prijava Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, te dostavljen nadležnoj JU Službi za zapošljavanje za potrebe objave na njihovoj web stranici kao i na web stranici JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica i Gradske uprave Zenica. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032/248-879. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti na protokol ili putem pošte u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja iz prethodnog stava, na sljedeću adresu: JAVNA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVLJE“ ZENICA (Prijava na Javni oglas za radno mjesto__________ NE OTVARATI!) Sarajevska 35. Zenica IX Završne odredbe Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu javnog oglasa.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaII Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa: -da je državljanin Bosne i Hercegovine -da je stariji od 18 godina -da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-06-23
Oglas do2020-07-01
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 17 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »