Pregled oglasa

Traženo zanimanjeIzbor i imenovanje direktora škole
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispitda
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1-d) Vrijeme za koje se vrši imenovanje Školski odbor imenuje direktora škole na period od četiri (4) godine uz prethodnu saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona o izabranom kandidatu.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OŠ „SAFVET-BEG BAŠAGIĆ“VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službee) Dokumenta koja su kandidati dužni podnijeti uz prijavu Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijava sa kraćom biografijom i tačno navedenim dokumentima koji se prilažu uz prijavu 2. Diploma o stečenoj stručnoj spremi 3. Izvod iz Matične knjige rođenih 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci) 6. Uvjerenje o nekažnjavanju (po okončanju imenovanja, ne starije od 6 mjeseci) 7. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu u nastavi, odnosno odgojno-obrazovnom procesu 8. Ovjerena i potpisana Izjava da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa; 9. Ovjerena i potpisana Izjava da nije u bilo kakvom srodstvu sa bilo kojim članom Školskog odbora; 10. Ovjerena i potpisana Izjava da nije član tijela ili organa niti jedne političke stranke, te za vrijeme obnašanja povjerene javne dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputama ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, a na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredjeljena politička nepristrasnost; 11. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu; 12. Ljekarsko uvjerenje (po okončanju imenovanja, ne starije od 6 mjeseci); 13. Dokaz o rezultatima rada u pedagoškoj teoriji i praksi (Ocjena o radu). Dokumenta uz prijavu treba da budu orginali ili ovjerene fotokopije. f) Način i rok obavještavanja kandidata o rezultatima konkursa O rezultatima konkursa i izboru kandidata za direktora škole, svi učesnici konkursa će biti obaviješteni pismenim putem, u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke Školskog odbora o izboru kandidata. g) Naznaka da se nepotpune i neblagovremene prijave neće razmatrati Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostava prijave Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti lično ili poslati na adresu: JU OŠ“Safvet-beg Bašagić“ Visoko, Donja Mahala br.42, 71300 Visoko (sa naznakom „prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora škole).
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikab) Uvjeti za imenovanje direktora Za direktora osnovne škole može biti imenovana osoba koja pored općih, ispunjava i posebne uvjete i to: - Da je državljanin Bosne i Hercegovine; - Da posjeduje opću zdravstvenu sposobnosti; - Da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove za nastavnika u osnovnoj školi, odnosno stručnog saradnika u osnovnoj školi; - Da ima najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u nastavi, odnosno odgojno-obrazovnom procesu, a naročito se ističe svojim radom, sposobnostima organizacije odgojno-obrazovnog rada škole i pedagoškoj teoriji i praksi o čemu posjeduje mjerljive pokazatelje, odnosno relevantnu dokumentaciju; - Da ima najmanje VI stepen stručne spreme, odnosno završen studij po Bolonjskom sistemu (najmanje 180 ECTS bodova); - Da dokaže da nema sudski kriminalni dosije bilo koje vrste; - Da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa; - Da nije u rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog odbora, niti u bilo kakvom srodstvu sa članovima Školskog odbora; - Da nije član tijela ili organa niti jedne političke stranke, te za vrijeme obnašanja povjerene javne dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputama ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, a na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredjeljena politička nepristrasnost;
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-07-21
Oglas do2020-08-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »