Pregled oglasa

Traženo zanimanje3. Muzička kultura
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1: 6 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2021. godine;
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU Osnovna škola „ Hajderovići “, Zavidovići
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uslova dostaviti isključivo poštom na adresu JU Osnovna škola „ Hajderovići ”, Zavidovići, 72225 Hajderovići, sa naznakom „ Prijava na konkurs “. Obavezno u prijavi navesti kontakt telefon. Za radna mjesta, pored općih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi Ze-do kantona, Pedagoškim standardima za osnovnu školu. Bodovanje i prijem kandidata vršit će se na osnovu Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona broj: 10-34-432/18., od 09.01.2018. godine ( „Službene novine Ze-do kantona“ broj 1/18 ). Uz prijavu na konkurs/oglas sa kraćom biografijom,, kandidati su dužni dostaviti:slijedeće dokumente ( original ili ovjerene kopije ) - Diploma o završenoj odgovarajućoj školi ili fakultetu - Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ) - Izvod iz Matične knjige rođenih - Ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju dostavlja se po izvršenom izboru kandidata prije stupanja na posao koje ne može biti starije od 6 mjeseci. Osobe koje se prijavljuju kao tehnološki višak uz zahtjev za prijem u radni odnos po raspisanom konkursu/oglasu prilazu samo rješenje o utvrdenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog Kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko invalidsko osiguranje . Osobe primljene kao tehnološki višak primaju se u radni odnos do 31.08.2021. godine . Za osobe u statusu utvrđenog tehnološkog viška, prilikom prijema u radni odnos, iste imaju obavezu da se neposrednom pisanom izjavom izjasne o činjenici prihvatanja ponuđenog posla. Kandidati su obavezni dostaviti potrebnu dokumentaciju original ( ili ovjerene fotokopije ) na osnovu koje će se izvršiti bodovanje svih kandidata u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona broj: 10-34-432/18 od 09.01.2018. godine ( „Službene novine Ze-do kantona“ broj 1/18 ), kao što je: - rješenje o proglašenju tehnološkim viškom, - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, - uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, - uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja, - dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju, kao i institicijama nadležnim za odgoj i obrazovanje , ( odgovarajuća potvrda izdata od strane ureda Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ili potvrda ureda Porezne uprave ), - potvrda ili drugi adekvatan akt kao dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Osobe iz člana 15. stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica ( „Sl. novine Ze-do kantona „ broj 1/14 ) trebaju dostaviti i sljedeće dokumente : - Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, demobilisanog borca, člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca - Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe, ili važeći ugovor o radu na određeno vrijeme u školi koji se uzima u obzir samo za ljetne konkurse - Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednja 24 mjeseca - Važeći ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina. Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su dostaviti i sljedeće dokumente: - Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, - Uvjerenje resorne službe sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata. Osobe kojima je utvrđen status invalida, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe, odnosno nadležne ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kojim se potvrđuje status invalidne osobe. Osobe kojima je utvrđen status logoraša, obavezne su pored uvjerenja o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, priložiti i uvjerenje resorne službe, odnosno nadležne ustanove sa područja Zeničko-dobojskog kantona, kojim se potvrđuje status logoraša. Kandidati su dužni priložiti original ili ovjerenu kopiju svih navedenih dokumenata. Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta putem konkursa/oglasa, prije samog bodovanja, imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području Ze-do kantona, u skladu sa Programom za zbrinjavanje tehnološkog viška , broj: 10-34-12591/11., od 03.06.2011. godine, kao i Izmjena i dopuna Okvirnog programa za zbrinjavanje mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području Ze-do kantona ( „Sl. novine Ze-do kantona“ broj 8/17 ). Ukoliko se prijavi veći broj osoba proglašene tehnološkim viškom u školama na području Ze-do kantona , po istom osnovu prednosti, biraće se kandidat sa dužim radnim stažom u ustanovama odgoja i obrazovanja , kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje. Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos imaju osobe u skladu sa članom 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/13), i to: ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, kao i svih odgovarajućih podzakonskih akata i drugih provedbenih propisa koji bliže uređuju ova pitanja. Ukoliko se na isto radno mjesto, po ovom osnovu, prijavi više osoba iz navedenog člana 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, i ostvare isti broj bodova, između takvih kandidata, prednost se daje dijetetu šehida poginulog, umrlog i nestalog branioca. Prioritet u zapošljavanju ostvaruju i osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata, kao i osobe sa utvrđenim invaliditetom, te osobe sa statusom logoraša sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona. Ukoliko se na konkurs ne prijave stručni nastavnici primit će se kandidati koji ispunjavaju uslove prema Uputstvu za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini broj: 10-34-8479/20., od 03.06.2020. godine. Pored navedenih dokumenata ovi kandidati su dužni dostaviti i Uvjerenje fakulteta o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. Konkurs/oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija za kandidate se neće vraćati , a kandidati koji ne budu primljeni dokumentaciju mogu podići kod sekretara škole u roku od 8 dana po okončanju konkursne/ oglasne procedure.Poslije tog roka škola nema obavezu čuvanja dokumentacije. O rezultatima konkursa/oglasa kandidatima će se dostaviti Odluka o izboru kandidata.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-07-28
Oglas do2020-08-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »