Pregled oglasa

Traženo zanimanje8. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika12 časova, na određeno vrijeme, a najduže do 15.08.2021. godine –1 izvršilac,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uvjeta propisanih zakonom, kandidati na konkursu za nastavnike i stručne saradnike moraju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme, utvrđene Zakonom o osnovnoj školi, Pedagoškim standardima za osnovnu školu, NPP-om za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i radnih zadataka škole u koju se kandidati prijavljuju. II Za poziciju broj 6. konkursa, kandidati su dužni dostaviti Certifikat za obavljanje poslova vjeroučitelja, izdat od strane Rijaseta islamske zajednice, a u skladu sa članom 4. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica u BiH („Sl.glasnik BiH“, broj: 5/04). III Kandidati su, uz potpisanu prijavu, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije): 1. dokaz o stručnoj spremi, 2. izvod iz Matične knjige rođenih, 3. uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), 4. uvjerenje o nekažnjavanju (službenim putem, po izvršenom prijemu) 5. ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci, po izvršenom prijemu) Kandidati koji se prijavljuju kao tehnološki višak, uz zahtjev za prijem u radni odnos prilažu samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području ZDK i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. IV Pored dokumentacije iz tačke III kandidati su obavezni dostaviti i dodatnu dokumentaciju (originale ili ovjerene kopije) koju posjeduju, a na osnovu koje će se izvršiti bodovanje i prijem kandidata u skladu sa Kriterijama o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona, broj: 10-34-432/18. od 09.01.2018. godine (objavljeni u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, broj 1/18 od 2.2.2018. godine). V Ako se na konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju uslove za nastavnika prijem će se izvršiti u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godini broj: 10-34-8479/20 od 03.06.2020. godine. VI U prijavi na konkurs kandidati su obavezni napisati tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. VII Prijave slati putem pošte na adresu JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Babino bb 72000 Zenica, sa naznakom „za konkurs“. Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. Napomena: Škola nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima po završetku konkursne procedure, a ista se može lično preuzeti u sekretarijatu škole u roku od 30 dana po okončanju konkursnog postupka ili ranije na lični zahtjev.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-07-28
Oglas do2020-08-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »