Pregled oglasa

Traženo zanimanje1.Administrativno-finansijski radnik/-ca
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetNa radno mjesto administrativno-finansijski radnik škole može biti izabrano lice koje posjeduje visoku stručnu spremu ekonomskog smjera, kao i lica koja su završila minimalno I (prvi) ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja u trajanju od 4 (četiri) godine (240 ECTS bodova) po Bolonjskom programu.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1: - 86% norme, na određeno radno vrijeme, do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 28.02.2021.godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA ZENICA- OGLAS ZA CENTRALNU I PODRUČNU ŠKOLU
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUSLOVI KONKURSA/OGLASA: Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnoj školi (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 3/18) i Pedagoškim standardima za osnovnu školu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 09/04 i 11/13), te u skladu sa zahtjevima Nastavnog plana i programa Osnovne muzičke škole Zenica. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente (original ili ovjerenu kopiju): - Diplomu o stečenoj stručnoj spremi, - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, - Izvod iz Matične knjige rođenih, - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti : - Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od 6 mjeseci), - Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci) III Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona (Sl novine Ze-do kantona broj: 01/18). IV Kako bi mogli ostvariti pravo na bodovanje u skladu sa Kriterijima kandidati trebaju priložiti i slijedeću dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) : - Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom, - Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, - Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, - Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjereni akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja, - Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje (odgovarajuća potvrda izdata od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje), - Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, - Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - Uvjerenje Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili Original ili ovjerena kopija važećeg Ugovora o radu, kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, - Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca, - Ostala relevantna dokumenta u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona (Službene novine Ze-do kantona broj: 1/18). Napomena: Ukoliko se na Konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om i Zakonom o osnovnoj školi, uključujući i mogućnost primjene čl.72. Zakona o osnovnoj školi (Sl.novine Ze-do kantona broj 3/18) vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u šk.2020/21 broj: 10-34-8479/20 od 03.06.2020.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme dužni su priložiti Uvjerenje Muzičke akademije o godini studija i Uvjerenje o položenim ispitima. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa/Oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti sa nazankom „ZA KONKURS/OGLAS“ isključivo putem pošte na adresu: JU Osnovna muzička škola Zenica Ulica Školska broj 17 72000 Zenica U prijavi na Konkurs/Oglas kanidati su obavezni napisati tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresu i popis dokumentacije koju dostavljaju. Konkurs/Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZIMATI U RAZMATRANJE. NAPOMENA: Škola nema obavezu vraćanja dokumentacije kandidatima po završetku konkursne procedure, te se ista može lično preuzeti u sekreterijatu škole u roku od 30 dana po okončanju konkursnog postupka ili ranije na lični zahtjev učesnika Konkursa/Oglasa.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-07-28
Oglas do2020-08-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »