Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDirektor Podružnice Termoelektrana „Kakanj“, sa mjestom rada u Kaknju,
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetDa posjeduju univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme i to: elektrotehničke, mašinske, ekonomske ili pravne struke, -
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiImenovanje direktora podružnica vrši Generalni direktor. III. Imenovanje direktora podružnica izvršiće se do isteka perioda na koji je imenovana Uprava Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, čiji četverogodišnji mandat je počeo teći 13.04.2020. godine. Direktor podružnice organizuje rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i odgovara za zakonitost poslovanja podružnice u skladu sa Statutom, Pravilnikom o organizaciji, odlukama Uprave i drugim aktima Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo.
Mjesto rada (općina) Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati treba da ispunjavaju slijedeće uvjete: - da su državljani BiH, - da posjeduju univerzitetsku diplomu visoke stručne spreme i to: elektrotehničke, mašinske, ekonomske ili pravne struke, - da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova pozicije za koju se kandidiraju, - da imaju radno iskustvo od najmanje 5 (pet) godina, - da imaju sposobnost samostalnog rada na računaru, koji podrazumijeva napredan korisnički nivo MS Office, - da vladaju aktivnim znanjem stranog jezika, - da nisu na funkciji u političkoj stranci, - da nisu osuđivani za krivično djelo i prekršaj (privredni prestup) nespojiv s dužnošću direktora 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, - da nisu lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora, - da nemaju smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (Službeni glasnik BiH broj: 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH (Službene novine FBiH broj: 70/08) i člana 252. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15), - da imaju iskustvo i reference uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, - da imaju reference organizacionih i menadžerskih sposobnosti i - da imaju program rada za period na koji se imenuju. VI. Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz Konkursa, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj kopiji, priložiti slijedeću dokumentaciju: - potpisanu prijavu na Konkurs sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju, - biografiju (CV), - diplomu visoke stručne spreme odgovarajuće struke, koja je stečena po propisima koji su se primjenjivali prije početka primjene Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena završetkom drugog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, - uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci), - potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, - potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o traženom nivou poznavanja rada na računaru, - potvrdu, uvjerenje, certifikat ili drugi dokaz o traženom znanju stranog jezika, - ovjerenu izjavu da ne vrše funkciju u političkoj stranci, - ovjerenu izjavu da u posljednjih 5 (pet) godina nisu pravosnažno osuđivani za krivično djelo nespojivo sa dužnošću direktora, isključujući vrijeme zatvorske kazne (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uvjete po ovom Konkursu od nadležnog organa zatraži podatke iz evidencije, kako bi utvrdila tačnost podataka datih u naprijed navedenoj izjavi), - uvjerenje da u posljednjih 5 (pet) godina nisu pravosnažno kažnjeni za privredni prijestup - prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora, izdat od strane nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci), - ovjerenu izjavu da nisu lica kojima je pravosnažnom sudskom odlukom zabranjeno obavljanje aktivnosti u okviru nadležnosti direktora, - ovjerenu izjavu da nemaju smetnji u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 13/02, 16/02, 14/03, 12/04, 63/08, 18/12, 87/13 i 41/16) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH (Službene novine FBiH broj 70/08) i člana 252. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15), - potpisan program rada za period na koji se imenuju. Kandidati koji dostavljaju diplome strane visokoškolske ustanove dužni su u originalu ili ovjerenoj kopiji dostaviti i akt nadležnog organa u BiH o nostrifikaciji diplome u skladu sa propisima o visokoškolskom obrazovanju. Kandidati su dužni u biografiji navesti podatke ili dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta koji se tiču iskustva i referenci uglednog stručnjaka u oblastima od značaja za rad i poslovanje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, te organizacionih i menadžerskih sposobnosti. Sa kandidatima koji ispune uvjete iz Konkursa, obaviće se usmeni ispit o kojem će kandidati biti blagovremeno obaviješteni od strane komisije nadležne za provođenje ispita. Kandidati koji budu imenovani biće upućeni na ljekarski pregled radi utvrđivanja njihovog zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova pozicije na koju su imenovani. JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zadržava pravo da za kandidate koji ispunjavaju uvjete po ovom Konkursu kod nadležnih organa provjeri tačnost podataka datih u izjavama. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa. Napomena: kandidati koji se prijavljuju na više od jedne pozicije, dužni su u prijavi navesti pozicije na koje se prijavljuju, te za svaku poziciju dostaviti poseban program rada. Kandidati su dužni dostaviti prijave sa naznakom pozicije na koju se prijavljuju i potrebnom dokumentacijom, lično ili putem pošte, na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo Sektor za ljudske resurse 71000 Sarajevo Vilsonovo šetalište 15 sa naznakom „Javni konkurs za imenovanje direktora podružnica“ Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati će biti pismeno obaviješteni o ishodu Konkursa, a priložena dokumentacija neće se vraćati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-09-11
Oglas do2020-09-26
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 2 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »