Pregled oglasa

Traženo zanimanje4. Rukovodilac Odjeljenja i stručni saradnik za lijekove i medicinska sredstva u Odjeljenju za čuvanje lijekova i medicinskih sredstava-( nepuno radno vrijeme)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet-VSS VII stepen diploma stečena nakon 4 ili 5 godina univerzitetskog obrazovanja farmaceutskog smjera, magistar farmacije
Položen stručni ispitlicenca za samostalan rad -položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine6 mjeseci radnog iskustva u struci
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenikaBroj izvršilaca: 1 Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa nepunim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 1 mjesec.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: rukovodi radom odjeljenja i radnika u odjeljenju,u saradnji sa menadžmentom organizuje rad odjeljenja, na način kako je to propisano u relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima, vodi šihtnu listu i sprovodi radnu i stručnu disciplinu, vodi računa o stručnoj kvaliteti rada u čuvanju lijekova i medicinskih sredstava i njihovoj distribuciji prema zdravstvenim službama, daje prijedloge kako bi se unaprijedio sistem rada u čuvanju i upotrebi lijekova i medicinskih sredstava u Institutu, učestvuje u svim aktivnostima vezanim za nabavku lijekova i medicinskih sredstava u Institutu, obavlja i druge poslove definisane Pravilnikom o radu poslodavca i opisom poslova za predviđeno radno mjesto
Mjesto rada (općina)JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 686,00 KM (za polovinu radnog vremena)
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeLiteratura potrebna za pripremu ispita: Zakon o osnivanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, literatura korištena u toku studija na fakultetu Kandidati su dužni uz popunjen prijavni obrazac (preuzeti na web stranici www.inz.ba) priložiti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz općih i posebnih uslova traženih oglasom i to: -Potpisana biografija, -Diploma o završenom obrazovanju, -Dokaz o položenom stručnom ispitu (za poziciju broj 4) -Licenca nadležne komore za traženo zvanje -Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu nakon završenog obrazovanja -Prijava mjesta prebivališta (ne starije od šest mjeseci računajući od datuma objavljivanja konkursa). -potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu Radno iskustvo na poslovima sa traženom stručnom spremom koja je predviđena za radno mjesto koje se popunjava dokazuje se potvrdom izdatom od prethodnog poslodavca, koja mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime kandidata, poslove koje je kandidat kod poslodavca obavljao, u kojem periodu, da je navedene poslove obavljao nakon sticanja tražene stručne spreme, te prikaz ukupnog staža/iskustva kod poslodavca koji potvrdu izdaje.Uvjerenja o uplaćenim doprinosima neće se priznavati kao dokaz. Kandidat može da se prijavi na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebnu prijavu. Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune, održat će se pismeni i usmeni ispit /intervju, osim za poziciju broj 7. gdje će se održati intervju. Kandidat slanjem svoje prijave daje saglasnost JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica da njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Ocjena i bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Uputstvom o načinu provjere stručne i radne sposobnosti radnika broj 02-1945/19 od 26.07.2019. godine. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Instituta i Zeničko-dobojskog kantona, te stranici nadležne službe za zapošljavanje. Prijave na Oglas se mogu predati neposredno na protokol JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ili putem pošte na adresu: JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ul. fra Ivana Jukića br. 2. 72 000 Zenica Sa naznakom „Prijava na javni oglas za poziciju broj _____, Ne otvarati“ Kandidati će blagovremeno biti obaviještni o održavanju pismenog i usmenog stručnog ispita, na adresu kandidata i putem e-maila. Za kandidate koji ne pristupe ispitu smatraće se da su odustali od svoje prijave na javni oglas. Dokumentacija kandidata dostavljena u orginalu ili ovjerenoj kopiji neće se vraćati kandidatima, osim uz poseban zahtjev kandidata koji su učestvovali u konkursnoj proceduri, a po završetku konkursne procedure. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Ispunjavanje uslova utvrđenih oglasom računa se danom predaje prijave. Kontakt telefon za dodatne informacije u vezi provođenja konkursne procedure je 032 448 013.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove: Opći uslovi za obavljanje poslova za sva radna mjesta: - da je državljanin BiH, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje Dokaze o ispunjavanju općih uslova dostavljaju samo kandidati koji budu izabrani na Javnom oglasu, u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-10-12
Oglas do2020-10-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »