Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Komercijalista II,- Stručni saradnik za kadrovske poslove,- Projektant u šumarstvu, Inženjer u šumarstvu, Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma, Projektant u šumarstvu,,- Tehnolog iskorištavanja šuma
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetTraženi stepen obrazovanja za svako radno mjesto pročitati u nastavku oglasa.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1. UPRAVA PREDUZEĆA A) KOMERCIJALNA SLUŽBA - Komercijalista II - 1 izvršilac B) SLUŽBA ZA KADROVSKE I OPĆE POSLOVE - Stručni saradnik za kadrovske poslove - 1 izvršilac 2. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ OLOVO A) UPRAVA POSLOVNE JEDINICE - Projektant u šumarstvu - 4 izvršioca - Inženjer u šumarstvu - 5 izvršilaca B) RADNA JEDINICA DUBOŠTICA - Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma - 1 izvršilac 3. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ A) UPRAVA POSLOVNE JEDINICE - Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac B) RADNA JEDINICA ZVIJEZDA - Tehnolog uzgoja zaštite i iskorištavanja šuma - 1 izvršilac 4. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ KAKANJ - Tehnolog iskorištavanja šuma - 1 izvršilac - Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac 5. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ZENICA - Tehnolog za iskorištavanje šuma - 1 izvršilac - Tehnolog za uzgoj i zaštitu šuma - 1 izvršilac - Projektant u šumarstvu - 2 izvršioca 6. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ZAVIDOVIĆI - Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma (RJ Vozuća) - 1 izvršilac - Projektant u šumarstvu - 2 izvršioca - Inženjer u šumarstvu - 2 izvršioca 7. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ ŽEPČE - Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac 8. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ MAGLAJ - Projektant u šumarstvu - 1 izvršilac 9. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ TEŠANJ - Tehnolog uzgoja i zaštite šuma - 1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Komercijalista II: Učestvuje u radu komisija za javne nabavke bilo kao zvanični član ili kao saradnik na pripremi podataka, prati realizaciju ugovora o prodaji i ugovora o nabavci, te predlaže blagovremeno pokretanje postupka javnih nabavki u skladu sa potrebama i postupka licitacije, kontroliše ispostavljanje faktura u smislu ispravnosti cijena i količina u odnosu na odobrenu dispoziciju i ugovor, te nakon kontrole iste knjiži na odgovarajuća konta, brine o ispravnosti vođenja KIF i KUF, zaprima trebovanja sa poslovnih jedinica “Šumarija” i Uprave, kontroliše ispravnost i mogućnost trebovanih roba, prati realizaciju isporuka ili izvršenja naručenih roba, usluga ili radova po Ugovorima, prati stanje zaliha sirovina i materijala te gotovih proizvoda i predlaže izmjene u pravnom i ekonomskom regulisanju istih a u cilju njihovog optimiziranja, sačinjava izvještaje o nabavkamaroba i isporuka drvnih sortimenatapo klasama i dostavlja ih Upravi ili od direktora ovlaštenoj osobi, obavlja poslove sprovođenja promotivnih akcija, obavlja i sve druge poslove iz djelokruga rada službe po nalogu komercijaliste I i rukovodioca službe. Osnovni iznos plaće 1.173,92 KM. Posebni uslovi: - VŠS-VI/BA-180 ECTS ekonomske struke/šumarski fakultet - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Stručni saradnik za kadrovske poslove: Učestvuje u procesu planiranja kadrova, učestvuje u procesu zapošljavanja na način da: učestvuje u izradi oglasa za prijem radnika, izrađuje rje-šenja o prijemu u radni odnos i rješenja o prestanku radnog odnosa, priprema ugovore o ra-du, rješenja i potvrde koje se odnose na radni odnos, priprema rješenja za godišnji odmor, formira, vodi i ažurira personalni dosije radnika društva i bazu podataka prema podacima do-stavljenim od poslovnih jedinica, vodi i ažurira statističe podatke o obrazovnoj, polnoj struk-turi zaposlenih, prilivu i odlivu radne snage i sličnih evidencija, vrši prijavu i odjavu radnika kod nadležnih organa i institucija, učestvuje u izradi obrazaca M4 radnika u smislu obrade podataka matične evidencije i iste dostavlja finansijskoj službi preduzeća na konačnu obradu podataka, vodi potrebne evidencije i izdaje potvrde o radnom i beneficiranom stažu i drugim pravima iz radnog odnosa, formira, vodi i ažurira predmete radnika sa izmijenjenom radnom sposobnošću, prati propise iz te oblasti i donosi rješenja o pravima radnika sa izmijenjenom radnom sposobnošću, utvrđuje listu radnika koje je potrebno uputiti na ocjenu radne sposo-bnosti, vodi evidenciju o izvršenim ljekarskim pregledima radnika društva i u saradnji sa zdravstvenim ustanovama organizuje provođenje obaveznih ljekarskih pregleda, izrađuje od-govarajuća rješenja u skladu sa važećim zakonskim propisima i aktima društva za ostvariva-nje prava radnika u slučaju smrtnih slučajeva i bolesti. Osnovni iznos plaće 1.327,04 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS/ BA -240 ECTS završen pravni fakultet - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Projektant u šumarstvu: Vrši doznaku stabala za sječu, na terenu radi projektovanje kompletne infrastrukture za izvođenje radova u šumarstvu, na osnovu prikupljenih podataka i elemenata predlaže najefikasniju tehnologiju za izvođenje radova u šumarstvu, radi projekte za izvođenje, njihove izmjene i dopune, vrši projektovanje šumskih komunikacija, kamionskih puteva, studij otvaranja područja po odredbama ŠGO, prati realizaciju projekata za izvođenje, predlaže mjere za otklanjanje propusta i nedostataka, obavezno učestvuje u konačnom tehničkom pregledu odjela poslije završenih radova, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada, a koje mu je dao u nadležnost vodeći projektant, obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca poslovne jedinice. Osnovni iznos plaće 1.378,08 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci Inženjer u šumarstvu: Obavlja sve poslove koji su opisani za projektanta u šumarstvu, tehnologa uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma, obavlja i druge poslove na koje ga rasporedi neposredni rukovodilac. Osnovni iznos plaće 1.199,44 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS/ BA-240 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Inženjer u šumarstvu u PJ „Šumarija“ Žepče: Obavlja sve poslove koji su opisani za projektanta u šumarstvu, tehnologa uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma, obavlja i druge poslove na koje ga rasporedi neposredni rukovodilac. Osnovni iznos plaće 1.199,44 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS/ BA-240 ECTS završen šumarski fakultet - Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma: Sastavlja godišnje,dinamičke i opertivne planove sječe i izrade, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, dinamičke i opertivne planove šumsko-uzgojnih radova i integralne zaštite šuma u Radnoj jedinici, vrši nadzor realizacije radova na uzgoju i iskorištavanju šuma u skladu sa izvedbenim projektima, gradnje šumskih komunikacija u skladu sa projektnom dokumentacijom i godišnjim planom Radne jedinice, kontroliše, nadzire i koordinira realizaciju tehnološkog procesa proizvodnje i korišćenje sredstava za rad u skladu sa projktovanom tehnologijom, radi na prikupljanju i izradi projekata šumsko uzgojnih radova (priprema terena za sjetvu sjemena, priprema terena za sadnju sadnica, sadnja sadnica, okopavanje,čišćenje nasada i prorede šumskih kultura), organizuje i nadzire radove zaštite šuma od požara i izvođenje radova na sanaciji sanitarnih užitaka sa vlastitim srestvima, kooperantima ili maloprodajom, radi iskaz sječa za području na kojem gazduje Radna jedinica i koordinira izradu istog za nivo Poslovne jedinice, kao i organizaciju izrade i kontrolu tačnosti skontra,spiskova i radnih naloga, kontroliše rad tehničkog osoblja na terenu, vrši realizaciju izvedbenih projekata za koje se odredi rješenjem, odgovara za primjenu zakonskih i internih propisa iz oblasti Zakona o šumama i Zakona zaštite na radu i internih akata preduzeća, mijenja šefa Radne jedinice u odsustvu, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Radne jedinice. Osnovni iznos plaće 1.352,56 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci Tehnolog iskorištavanja šuma: Bavi se izučavanjem, pripremom i unapređenjem tehnologije rada, te na osnovu savremenih naučnih dostignuća i savremenih metoda rada predlaže tehnologiju rada koja obezbjeđuje maksimalan porast produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja u iskorištavanju šuma, sastavlja godišnje,dinamičke i opertivne planove sječe i izrade, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, u saradnji sa šefovima radnih jedinica sastavlja programe izgradnje traktorskih vlaka na nivou poslovne jedinice, po mjestu, obimu i vremenu izvođenja radova, nadzire i kontroliše njihovo izvršenje, vrši nadzor na realizaciji radova na iskorištavanju šuma u skladu sa izvedbenim projektima, gradnju šumskih komunikacija u skladu sa projektnom dokumentacijom i godišnjm planom poslovne jedinice, pomaže pri izradi Planova iz djelokruga svojih poslova i radnih zadataka, kontroliše, nadzire i koordinira realizaciju tehnološkog procesa proizvodnje i korišćenje sredstava za rad u skladu sa projktovanom tehnologijom, kontroliše i pomaže organizaciju poslova u mehaničkoj radionici, koordinira raspored građevinske i šumske mehanizacije, vrši objedinjavanje i izradu mjesečnih i periodičnih izvještaja realizacije planova proizvodnje, po fizičkom obimu i upoređuje sa mjesečnim, periodičnim i godišnjim planovima za poslovnu jedinicu, kontroliše rad tehničkog osoblja u poslovnoj jedinici i na terenu, daje sugestije o razmještaju zaposlenika i sredstava rada na iskorišćavanju šuma, brine o izmirenju ugovorenih i primljenih obaveza poslovne jedinice “Šumarije” prema kupcima šumskih drvnih sortimenata po kvalitetu i količini u saradnji sa šefovima radne jedinice i dogovara dnevnu isporuku drvnih sortimenata po kupcima, odgovara za primjenu zakonskih i internih propisa iz oblasti Zakona o šumama, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 1.378,08 KM. Posebni uslovi: - VSS-VII.1/MA-300 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo - Najmanje 3 godine radnog iskustva u struci
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeOPĆI USLOVI: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude iza-bran. DOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS: 1. Prijavu na oglas 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) 3. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija) 4. Diplomu o završenom obrazovanju (ovjerena kopija) 5. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija) 6. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radna radna mjesta gdje je vozačka dozvola propisana kao poseban uslov Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu) . NAPOMENE ZA KANDIDATE: Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Šarić Edisa, sekretar društva. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. KRITERIJI ZA BODOVANJE: Postupak izbora za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i sred-nje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i is-kazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom. Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova. Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu. Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita. Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar, postupak izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje. Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit: Radno mjesto Inženjer za sjemensko-rasadničku proizvodnju i sporedne šumske proizvode: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13), - Zakon o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikularnih vrsta drveta i grmlja (Službene novine FBiH broj: 71/05), - Pravilnik o načinu pakiranja, plombiranja i deklarisanju šumskog i hortikulturnog sad-nog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07), - Pravilnik o načinu i metodologiji stručnog pregleda proizvodnje sadnog materijala (Službene novine FBiH broj: 79/07) - Pravilnik o uzgoju, iskorištavanju, sakupljanju i prometu sekundarnih šumskih proizvo-da - ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Inženjer za certificiranje šuma i izradu projekata prema fondovima: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13), - FSC standardi za održivo gospodarenje šumama u BiH, FSC-STD-BiH-01-2019. godine - Šume Visoke zaštitne vrijednosti u Bosni i Hercegovini-Vodič za izdvajanje, gospodaren-je i monitoring. WWF Adria, HCVF vodič 2017. Radno mjesto Komercijalista II: - Zakon o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 39/14), - Pravilnik o javnim nabavkama JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, - Pravilnik o postupku direktnog sporazuma (Službeni glasnik BiH broj: 90/14), - Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ( Službeni glasnik BiH broj: 90/14), - Pravilnik o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Službeni glasnik BiH broj: 66/16), - Pravilnik o formi garancije za ozbiljnost ponude za izvršenje ugovora (Službeni glasnik BiH broj: 90/14). Radno mjesto Stručni saradnik za kadrovske poslove: - Zakon o radu (Službene novine FBiH broj: 16/16; 89/18) - Pravilnik o radu JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići - Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 13/18), - Zakon o zdravstvenom osiguranju (Službene novine FBiH broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18) - Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine Federacije BiH broj: 92/16). Radno mjesto Projektant u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Inženjer u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog iskorištavanja šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Tehnolog uzgoja i zaštite šuma: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Stručni saradnik u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Stručni saradnik za projektovanje: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Referent šumarstva: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Referent u info centru: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Zakon o proglašenju Spomenika prirode “Tajan” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 3/08), - Pravilnik o unutarnjem redu i čuvarskoj službi Spomenika prirode “Tajan”, - Pravilnik o zaštiti upravljanju i održivom korištenju ribljeg fonda u vodotocima na po-dručju Spomenika prirode “Tajan”, - Pravilnik o uslovima i iznajmljivanja i upotrebe bicikala i opreme u Spomeniku prirode “Tajan”. O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisa-nom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem. Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS) Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba). Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan obja-ve u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici. Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-10-16
Oglas do2020-10-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »