Pregled oglasa

Traženo zanimanje2 - „Socijalni radnik“
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetzavršena VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova) – Fakultet političkih nauka – Odsjek za socijalni rad ili Filozofski fakultet -Odsjek socijalni rad ili Pedagoški fakultet Odsjek – Socijalna pedagogija, radno iskustvo jedna (1) godina, poznavanje rada na računaru.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis radnog mjesta: Poslovi radno – okupacijskih aktivnosti, priprema korisnika za smještaj u Ustanovu, uključuje korisnika u novu socijalnu sredinu, izrada socijalne evolucije, izrada individualnog plana svakog korisnika, pribavljanje podataka i definisanje socijalnih problema, pruža pomoć korisnicima u zadovoljavanju njihovih svakodnevnih potreba, (materijalnih, kulturnih, socijalnih), izrađuje i realizira program socijalne okupacije rada i kulturno zabavnog angažovanja korisnika, pruža pomoć u rješavanju konfliktnih situacija, finanasijski zadužuje i razdužuje korisnike (džeparac), vodi personalni dosije svakog korisnika, te odgovara za dokumentaciju koja se nalazi u dosijeu, obavlja grupni i individualni rad sa korisnicima, ide u posjete korisnicima koji su smješteni u bolnicu, obavještava centre ili supotpisnike/staratelje o smrti korisnika, prisustvuje sahrani umrlog korisnika, prisustvuje prilikom podjele obroka korisnicima u restoranu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu odjeljenja i direktoru.
Mjesto rada (općina)JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 1.250,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeII -Potrebni dokumenti: Uz svojeručno potpisanu prijavu sa kraćom biografijom (sa obaveznom naznakom adrese), svi kandidati dostavljaju original ili ovjerene kopije, (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje), slijedeće dokumente: Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja istog od strane ovlaštenog organa), diploma o završenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, dokaz o položenom stručnom ispitu pred nadležnim Ministarstvom (za poziciju broj 1.), licenca izdata od nadležne Komore (za poziciju broj 1.), dokaz o poznavanju rada na računaru (za poziciju broj 2.). III -Ispitne oblasti: za poziciju broj dva (2): Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Deklaracija o osnovnim i neotuđivim pravima starijih osoba, Jačanje prava starih ljudi prema UN Konvenciji, Zakon o upravnom postupku FBiH, Zakon o radu FBiH. S kandidatima koji ispune opće i posebne uvjete provjera znanja vršit će se kroz pismeno i usmeno testiranje, ovisno o traženoj stručnoj spremi, a o vremenu održavanja istih kandidati će biti blagovremeno obavješteni. Napomena: -Dokaz o radnom iskustvu (potvrde ili uvjerenja) moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo. -Dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, ili drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), koja ptvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru. -Kandidati koji se prijavljuju na dvije ili više pozicija dužni su za svako radno mjesto dostaviti pojedinačnu prijavu/ kovertu sa svim traženim dokumentima/dokazima. -Pod radnim iskustvom podrazumijeva se vrijeme provedeno na radu u obavljanju određenih poslova i zadataka svoje struke, odnosno poslije sticanja SSS (za poziciju broj 1.), odnosno poslije sticanja diplome VSS, (za poziciju broj 2.). -Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje, ne starije od 60 dana, najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata. -Ukoliko se dostavlja Uvjerenje o diplomiranju, isto ne smije biti starije od godinu dana. -Potpuna prijava smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu. -Kandidat koji ne pristupi pismenom ili usmenom dijelu ispita smatrat će se da je odustao od daljnje procedure. - Postupak izbora kandidata za poziciju broj 1. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom inervjuu (usmenom ispitu) sa svakim od kandidata. - Postupak izbora kandidata za poziciju broj 2. zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim od kandidata. - Ukoliko su kandidati visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu dužni su dostaviti diplomu osnovnog (dodiplomskog) studija ( minimalno 180 ECTS) sa dodatkom diplomi (za poziciju broj 2.) -Za sva dodatna obavještenja kandidati mogu zvati na telefon: 032/425-515 ili 032/425-505, lokal 176. IV- Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana posljednje objave. V- Ostalo: - Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:49/06, 76/11, i 89/11 ). - Prijavu sa traženim podacima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI“ (navesti broj pozicije i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje) JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona Ul. Prve zeničke brigade 1/d, 72000 Zenica, Neuredne, neblagovremene i nepotpune prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom. JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uslovi za zasnivanje radnog odnosa: da je državljanin BiH, da ima navršenih 18 godina života, da ima opću zdravstvenu sposobnost.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-11-16
Oglas do2020-11-24
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 11 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »