Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Profesor matematike
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac: – 19 časova sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU PRVA GIMNAZIJA U ZENICI
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službesrednjoj školi i uslove propisane Nastavnim planom i programom za gimnaziju. Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente ( original ili ovjerenu kopiju ): 1. Diplomu završene odgovarajuće škole ili fakulteta , 2. Izvod iz matične knjige rođenih , 3. Uvjerenje o državljanstvu, Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti: - Ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci ) III Prijem i bodovanje kandidata će se vršiti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko – dobojskog kantona (broj10-34-432/18, od 09.01.2018. godine – „Službene novine ZDK“ broj 1/18). IV Kako bi mogli ostvariti pravo na bodovanje u skladu sa Kriterijima kandidati trebaju priložiti i slijedeću dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): • Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom, • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, • Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme, • Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, • Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja, • Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje (odgovarajuća potvrda izdata od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerena kopija važečeg ugovora o radu koja se uzima u obzir samo za ljetnje konkurse zbog isteka roka na koji je zaključen), • Potvrda ili drugi adekvatan akt o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 26/16), • Ostala relevantna dokumenta u skladu sa Kriterijima V Prioriteti pri zapošljavanju Prioritet pri zapošljavanju prije bodovanja imaju: (1) U skladu sa članom 116., stav 2, Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17), prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta putem objavljenih konkursa/oglasa, prije samog bodovanja, imaju osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području Zeničko-dobojskog kantona, u skladu sa donesenim Programom za zbrinjavanje tehnološkog viška, broj: 10-34-12591/11., od 03.06.2011. godine kao i Izmjena i dopune Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“ broj 8/17) . Za osobe primljene u radni odnos po ovom osnovu, radni odnos traje do kraja školske godine. Prioritet u zapošljavanju pod jednakim uvjetima, u slučaju istog broja ostvarenih bodova nakon bodovanja, imaju: 1) Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos imaju osobe u skladu sa članom 15. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/14), i to: ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, kao i svih odgovarajućih podzakonskih akata i drugih provedbenih propisa koji bliže uređuju ova pitanja Ostali prioriteti pri zapošljavanju: a. Osobe sa utvrđenim statusom civilne žrtve rata, sa prebivalištem na području Zeničko – dobojskog kantona, i b. Osobe sa utvrđenim invaliditetom, sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona. c. Osobe sa statusom logoraša, sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona. VI a) Osobe proglašene tehnološkim viškom u školama na području ZE – DO kantona, Lica koja su proglašena tehnološkim viškom u školama na području Zeničko – dobojskog kantona uz zahtjev za prijem u radni odnos prilažu samo (original ili ovjerenu kopiju) : - Rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane Komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području ZE-DO kantona, i - Odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. b) Ratni vojni invalidi, demobilizirani branioci, i članovi porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca ( u skladu sa odredbama člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl. novine ZDK“ broj 1/14). Lica navedena u stavu b) ovog člana obavezna su, osim dokumentacije navedene u članu II i članu IV Konkursa, dostaviti i slijedeću dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju): 1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca, 3. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, 4. Uvjerenje Službe za zapošljavanje ZDK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeči Ugovor o radu na određeno vrijeme u školi, 5. Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko – dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca 6. Važeći Ugovor o radu na određeno vrijeme ili posljednje Rješenje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom, ili da im je nakon prestanka radnog odnosa isplaćena otpremnina; c) Osobe u statusu civilne žrtve rata Osobe u statusu civilne žrtve rata obavezne su, osim dokumentacije navedene u članu II i članu IV Konkursa dostaviti i slijedeću dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):: - Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko – dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca - Uvjerenje resorne službe sa područja Zeničko – dobojskog kantona kojim se potvrđuje status civilne žrtve rata. d) Osobe kojima je utvrđen status invalida Osobe kojima je utvrđen status invalida obavezne su, osim dokumentacije navedene u članu II i članu IV Konkursa dostaviti i slijedeću dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju): - Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko – dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca - Uvjerenje resorne službe, odnosno nadležne ustanove sa područja Zeničko – dobojskog kantona kojim se potvrđuje status invalidne osobe. e) Osobe kojima je potvrđen status logoraša Osobe kojima je potvrđen status logoraša obavezne su, osim dokumentacije navedene u članu II i članu IV Konkursa , dostaviti i slijedeću dodatnu dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju): - Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko – dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca - Uvjerenje resorne službe, odnosno nadležne ustanove sa područja Zeničko – dobojskog kantona kojim se potvrđuje status logoraša. VII Ukoliko se na konkurs na jave kandidati koji ispunjavaju uvjete propisane NPP – om za gimnaziju, vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/21. godini (broj: 10-34-8479/20, od 03.06.2020. godine). NAPOMENA : Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme umjesto Diplome o završenom odgovarajućoj školi ili fakultetu trebaju dostaviti : • Uvjerenje fakulteta o godini studija i • Uvjerenje o položenim ispitima. VIII Konkurs ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja . Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom na adresu: JU Prva gimnazija u Zenici Bulevar Ezhera Eze Arnautovića br. 26 – 72 000 Zenica Sa naznakom : Školski odbor - prijava na konkurs Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje . Dokumentacija: Nakon isteka žalbenog roka, kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku (najkasnije 7 dana od dana isteka žalbenog roka), lično preuzeti dostavljena dokumenta. U suprotnom škola nije dužna arhivski čuvati navedenu dokumentaciju kandidata.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-01-05
Oglas do2021-01-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »