Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Razredna nastava 2. Matematika3. Kultura življenja4. Osnove tehnike 5. Muzička kultura 6. Likovna kultura 7. Defektolog (edukator-rehabilitator)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1. Razredna nastava – puna nastavna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine; 2. Matematika – 8 časova, na određeno radno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 15.8.2021. godine; 3. Kultura življenja – 11 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine; 4. Osnove tehnike – 4 časova, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine; 5. Muzička kultura – 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine; 6. Likovna kultura - 2 časa, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine; 7. Defektolog (edukator-rehabilitator) – puna radna norma, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.8.2021. godine.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene Zakonom o osnovnoj školi, Pedagoškim standardima za osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji poslova i radnih zadataka. Prijem kandidata će se vršiti na osnovu odredbi važećih Kriterija donesenih od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, broj: 10-34-432/18 od 09.01.2018. godine. Napomena: Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji ispunjavaju propisane uslove, prijem će se izvršiti u skladu s Uputstvom o angažovanju nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2020/2021. godine broj 10-34-8479/20 od 03.06.2020.godine. Kandidati koji ne ispunjavaju uslove propisane stručne spreme, dužni su priložiti Uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima. Uz obaveznu prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti: Diplomu o stečenoj školskoj spremi Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) Izvod iz matične knjige rođenih Uvjerenje o nekažnjavanju (po pravosnažnosti odluke o prijemu i ne starije od 6 mjeseci) Ljekarsko uvjerenje (po pravosnažnosti odluke o prijemu i ne starije od šest mjeseci), kao i potrebnu dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje kandidata: Kraća biografija Dokaz o proglašenju tehnološkim viškom Važeći Ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa nepotpunom normom Uvjerenje o položenom stručnom ispitu Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme Uvjerenje o dužini radnog staža u obrazovanju ( Uvjerenje o stažu iz PIO/MIO) Dokaz o volonterskom radu (original ili ovjerena kopija) Dokaz o posebnom priznanju od strane visokoškolske ustanove Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi, za kandidate iz člana 15. Stav 1. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica: Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju statusa ratnog vojnog invalida Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju statusa demobilisanog borca Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju statusa člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca Uvjerenje Službe za zapošljavanje Ze-Do kantona da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe ili važeći Ugovor o radu na određeno vrijeme u školi Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca Rješenje o prestanku posljednjeg radnog odnosa (ukoliko je postojao), za osobe sa statusom civilne žrtve rata; Uvjerenje resorne službe sa područja Ze-Do kantona kojim se potvrđuje ovaj status Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca a za osobe sa statusom invalida: Uvjerenje resorne službe, odnosno nadležne ustanove, sa područja Ze-Do kantona kojim se potvrđuje ovaj status Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona u posljednjih 24 mjeseca Tražena dokumenta priložiti u vidu originala ili ovjerenih kopija. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave dostaviti lično ili na adresu škole (Doglodska 7, Nemila 72 212). Uz prijavu navesti adresu stanovanja i kontakt telefon. Nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u roku od 30 dana, lično preuzeti dostavljena dokumenta. U suprotnom škole nisu dužne arhivski čuvati navedenu dokumentaciju kandidata. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.“
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-01-12
Oglas do2021-01-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »