Pregled oglasa

Traženo zanimanjeInženjer u šumarstvu, Referent šumarstva, Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu, Sjekač-radnik u šumarstvu,Radnik u šumarstvu
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- VSS-VII.1/MA-300 ECTS/ BA-240 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek u šumarstvo Referent šumarstva: - BA-180 ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: - KV-III/PKV-II Sjekač- radnik u šumarstvu: - KV-III/PKV-II, Radnik u šumarstvu: - KV – III/PKV – II
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineInženjer u šumarstvu: Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci Referent šumarstva: Najmanje 1 godina radnog iskustva za BA-180 ECTS, a 3 godine za SSS-IV Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: položen vozački ispit B kategorije, potvrda/uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu Sjekač- radnik u šumarstvu: potvrda/uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima sjekača u šumarstvu Radnik u šumarstvu: - Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima u šumarstvu
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika- Inženjer u šumarstvu - 1 izvršilac - Referent šumarstva - 1 izvršilac - Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac - Sjekač-radnik u šumarstvu - 1 izvršilac - Radnik u šumarstvu - 1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiInženjer u šumarstvu: Sastavlja godišnje, dinamičke i opertivne planove sječe i izrade, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, dinamičke i opertivne planove šumsko-uzgojnih radova i integralne zaštite šuma u Radnoj jedinici, vrši nadzor realizacije radova na uzgoju i iskorištavanju šuma u skladu sa izvedbenim projektima, gradnje šumskih komunikacija u skladu sa projektnom dokumentacijom i godišnjim planom Radne jedinice, kontroliše, nadzire i koordinira realizaciju tehnološkog procesa proizvodnje i korišćenje sredstava za rad u skladu sa projktovanom tehnologijom, radi na prikupljanju i izradi projekata šumsko uzgojnih radova (priprema terena za sjetvu sjemena, priprema terena za sadnju sadnica, sadnja sadnica, okopavanje,čišćenje nasada i prorede šumskih kultura), organizuje i nadzire radove zaštite šuma od požara i izvođenje radova na sanaciji sanitarnih užitaka sa vlastitim srestvima, kooperantima ili maloprodajom, radi iskaz sječa za području na kojem gazduje Radna jedinica i koordinira izradu istog za nivo Poslovne jedinice, kao i organizaciju izrade i kontrolu tačnosti skontra,spiskova i radnih naloga, kontroliše rad tehničkog osoblja na terenu, vrši realizaciju izvedbenih projekata za koje se odredi rješenjem, odgovara za primjenu zakonskih i internih propisa iz oblasti Zakona o šumama i Zakona zaštite na radu i internih akata preduzećaVrši doznaku stabala za sječu, na terenu radi projektovanje kompletne infrastrukture za izvođenje radova u šumarstvu, na osnovu prikupljenih podataka i elemenata predlaže najefikasniju tehnologiju za izvođenje radova u šumarstvu, radi projekte za izvođenje, njihove izmjene i dopune, vrši projektovanje šumskih komunikacija, kamionskih puteva, studij otvaranja područja po odredbama ŠGO, prati realizaciju projekata za izvođenje, predlaže mjere za otklanjanje propusta i nedostataka, obavezno učestvuje u konačnom tehničkom pregledu odjela poslije završenih radova, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada, a koje mu je dao u nadležnost vodeći projektant, obavlja i druge poslove na koje ga rasporedi neposredni rukovodilac.Osnovni iznos plaće 1.199,44 KM. Referent šumarstva: Prikuplja podatke o sječi, izvozu i otpremi šumskih drvnih sortimenta i prati realizaciju operativnih planova dnevno, sedmično i mjesečno, radi skontra i spiskove i kontroliše radne naloge i obračun ličnih dohodaka za radove izvedene u fazi sječe, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, vrši analizu izvršenja normi rada u šumarstvu, potrošnju goriva i maziva u skladu sa normativom po sredstvima rada i organizacionim jedinicama, formira i vodi kontrolnu knjigu i privredne knjige u skladu sa Zakonom o šumama i Pravilnikom, prima mjesečne izvještaje i sastavlja zbirne izvještaje i situacije službi za uzgoj i rukovodiocu poslovne jedinice, pomaže na obradi podataka za iskaz sječa poslovne jedinice, vodi evidenciju o šumsko-uzgojnim radovima i zaštiti od biljnih bolesti, insekata i drugih štetnika, vodi evidencije o sredstvima zaštite od požara, izvještaje o eventualnim štetama nastalim od požara, vodi evidenciju šumarskih čekića na nivou poslovne jedinice kao i registre strogo zaračunljivih tiskanica i knjiga, po ukazanoj potrebi odlazi na teren i obavlja terenske poslove u vezi referata, učestvuje u snimanju normi rada u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 791,60 KM. Vozač zglobnog traktora – radnik u šumarstvu: obavlja poslove primicanja, privlačenja i sortiranja drvnih sortimenata iz šume (od panja, šumskog i među stovarišta) do stovarišta na kamionskim putevima, prilikom izvoza sortimente izvozi po redu (napadu) a rasute-izvučene sortimente povremeno kupi sa i oko izvozne vlake, vrši manje opravke i redovno održava tra-ktor (čišćenje, pranje, podmazivanje, montiranje guma i kontrola ispravnosti), obavezno vodi dnevnik rada traktora i upisuje učinak, potrošnju goriva i maziva, rezervnih dijelova, sajli i sajlica u radni nalog koji mu poslovođa radilišta ili primač na stovarištu na kraju radnog dana ovjerava, brine se i odgovara za ispravnost, pravilno korištenje i održavanje traktora, pomaže mehaničaru pri većim opravkama, pomoćniku traktoriste i drugim vozačima zglobnih trakto-ra kod formiranja ture ili otežanom kretanju po izvoznim vlakama, brine se o pravilnom ko-rišćenju i održavanju izvoznih vlaka i manjih opravkama istih, odgovoran je za pravilnu upo-trebu HTZ sredstava, u slučajevima zastoja (kvar traktora i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 740,08 KM. Sjekač- radnik u šumarstvu: rukuje motornom pilom, istu čisti i održava, snabdijeva gori-vom i mazivom, oštri lanac, određuje smjer rušenja stabla, zasijeca, reže (pila) i obara stablo, kreše deblje grane, kroji i izrađuje drvne sortimente u skladu sa standardom, guli koru, kreše grane sjekirom, cijepa i slaže sortimente, nosi motornu pilu u sječinu, nosi gorivo i mazivo, vrši doradu drvnih sortimenata na stovarištima, prerezivanje sortimenata prilikom otpreme kupcima, vrši izradu štila za sjekire i capine, uspostavlja šumski red, a po potrebi vrši lifra-nje, primjenjuje propise zaštite na radu, u slučajevima zastoja (kvar motorne pile i sl.) dužim od dva dana obavlja poslove radnika u šumarstvu, obavlja i druge poslove po nalogu nepo-srednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 714,56 KM. Radnik u šumarstvu: : pomaže motoristi u radu, priprema alat, vrši podguljivanje, keglova-nje čišćenje oko stabla, pomaže motoristi pri rušenju stabla, kreše grane i guli stablo i okreće trupce, cijepa i slaže sortimente, odgovoran za uspostavljanje šumskog reda u šumi, vrši iz-radu štila za sjekire i capine, priprema, izvlači sajle i kači tovar za traktor, prati traktor i uk-lanja kamen i šumske drvne sortimente sa traktorskih vlaka koji smetaju pri izvozu, prilikom rasipanja-izvlačenja tovara pri vuči ponovo priprema i kači isti, na stovarištu odkačuje (iski-va) tovar i uklanja (obara) sa vlaka na stovarište, stalno ide uz traktor i prati rad traktora, za vrijeme kraćih zastoja traktora priprema tovare za izvoz ili pomaže traktoristi ako je to potre-bno pri opravkama, sipanju goriva i maziva i slično, prerezuje duže komade oblovine, vrši slaganje kao i utovar oblovine i cijepanih sortimenata i izgradnju privremenih utovarnih rampi, po potrebi lifra građu u šumi do mjesta odakle je prihvata zaprega ili traktor, po potre-bi rukuje traktorom i izvozi oblovinu četinara i lišćara na stovarištu, vrši slaganje (meglanje) trupaca, primjenjuje propise zaštite na radu, odgovara za pravilnu upotrebu HTZ sredstava, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Osnovni iznos plaće 663,52 KM.
Mjesto rada (općina)Javnog preduzeća “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, 2. POSLOVNA JEDINICA „ŠUMARIJA“ VAREŠ
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDOKAZI KOJI SE DOSTAVLJAJU NA OGLAS: 1. Prijava na oglas 2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) 3. Potvrda o prebivalištu CIPS (original ili ovjerena kopija) 4. Diploma o završenom obrazovanju (ovjerena kopija) 5. Potvrda o radnom iskustvu ili uvjerenje Porezne uprave ( original ili ovjerena kopija) 6. Ovjerena kopija vozačke dozvole za radno mjesto “Vozač-pomoćni radnik” 7. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti upravljanja šumskim zglobnim traktorom za radno mjes-to “Vozač zglobnog traktora-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija) 8. Potvrda/Uvjerenje o osposobljenosti rada motornom pilom za radno mjesto “Sjekač-radnik u šumarstvu” ( original ili ovjerena kopija). Jednom prijavom se može konkurisati na više radnih mjesta (precizno označiti radno mjesto, poslovnu jedinicu, radnu jedinicu) . NAPOMENE ZA KANDIDATE: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju do 90 dana a najduže do 30.06.2021. godine. Za oglašena radna mjesta nije predviđen probni rad. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Šarić Edisa, sekretar društva. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. KRITERIJI ZA BODOVANJE: Postupak izbora za kandidate za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i sred-nje obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i is-kazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. Za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više i visoko obrazovanje postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom. Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova. Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu. Konačna ocjena kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno i srednje obrazovanje čini zbir bodova datih od svakog člana komisije, a za radna mjesta za koja je kao uslov propisano više ili visoko obrazovanje konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita. Izuzetak čini radno mjesto “Referent šumarstva” gdje kao poseban uslov propisan BA-180ECTS-šumarski fakultet/odsjek šumarstvo/SSS-IV šumarski tehničar, postupak izbora kandidata vršit će se na način koji je propisan za visoko stručno obrazovanje. Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit: Radno mjesto Inženjer u šumarstvu: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Radno mjesto Referent šumarstva: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu odabiranja, doznaci i sječi stabala ili površina za sječu (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o sadržaju i postupku izrade šumskogospodarskih osnova za državne i privatne šume (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o obimu mjera o uspostavljanju i održavanju šumskog reda i načina njihovog provođenja (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13), - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisa-nom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem. Kandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća utvrđuje se u iznosu od 55% prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjim objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu za mjesečni fond od 176 sati te se koriguje za efektivni fond sati za tekući (obračunski) mjesec. Prijave na oglas se mogu lično predati u Poslovnoj jedinici, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS) Ovaj oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” i putem web stranice preduzeća (www.spdzdk.ba), kao i na web stranici osnivača – Zeničko-dobojski kanton (www.zdk.ba). Oglas se dostavlja i u JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona najkasnije na dan obja-ve u dnevnom listu, koja ga isti dan objavljuje na svojoj web stranici. Prijava sa traženim dokumentima dostavlja se u roku od 8 dana od dana njegove posljednje objave.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPĆI USLOVI: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje bude iza-bran.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-02-19
Oglas do2021-02-27
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »