Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Direktor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- završen medicinski fakultet i specijalizacija medicine rada ili specijalizacija medicine rada i sporta ili odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti Zavoda. Izuzetno, direktor Zavoda može biti i doktor medicine koji ima višegodišnje iskustvo u radu sa sportistima,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- najmanje pet godina radnog iskustva u struci, - znanje o zdravstvenom menadžmentu, koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac- - Mandat direktora traje četiri godine. Po isteku mandata isto lice može, na osnovu javnog oglasa, ponovo biti imenovano za direktora, ali najviše za još jedan mandatni period.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiNadležnosti direktora propisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti kao i odredbama Statuta JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona.
Mjesto rada (općina)JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePotrebni dokumenti Uz svojeručno potpisanu prijavu na javni oglas, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz tačke III ovog oglasa, kako slijedi: - Potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija sa kontakt telefonom - Izvod iz matične knjige rođenih - Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci - Diploma medicinskog fakulteta - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu - Uvjerenje o položenom specijalističkom ispistu iz medicine rada ili medicine rada i sporta ili odgovarajuće specijalizacije iz djelatnosti Zavoda, odnosno dokaz o višegodišnjem iskustvu u radu sa sportistima - Potvrda o radnom iskustvu od najmanje 5 godina u struci - Dokaz o posjedovanju znanja iz zdravtsvenog menadžmenta: certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta. - Ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX Ustava BIH, odnosno da kandidat nije pod optiužnicom Međunraodnog suda za ratne zločine - Ovjerena izjava da nije na funkciji u političkoj stranci - Ovjerena izjava da nema privatni–finansijski interes u Zavodu - Ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije Uz dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz tačke IV, koji mogu biti originalni dokumenti ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci, kandidati su dužni priložiti program rada i razvoja JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona za period od četiri godine. Kandidat koji bude izabran i imenovan za direktora dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 (šest) mjeseci, prije stupanja na poziciju. V Podnošenje prijava Javni oglas će biti objavljen na web stranici Zavoda, web stranici osnivača, web stranici JU Služba za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, u dnevnom listu „Oslobođenje“ - skraćena verzija i u Službenim novinama Federacije BiH. Nepotpune i neblagovremene prijave komisija neće uzeti u razmatranje. Neblagovremenom prijavom smtatrat će se prijava koja na protokol Zavoda bude zaprimljena nakon utvrđenog roka. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu: JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona Bulevar Kralja Tvrtka I broj 4 72000 Zenica sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona – NE OTVARATI“ Na poleđini koverte navesti ime i prezime i adresu podnosioca prijave. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave. VI Ostale napomene Svi kandidati koji dospiju na rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, biće pozvani na intervju pred Komisijom za provođenje procedure izbora kandidata za direktora. Po okončanju intervjua, komisija sačinjava konačnu rang listu kandidata za imenovanje na poziciju direktora. Konačno imenovanje direktora obavlja Upravni odbor JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona, uz suglasnost Ministra zadravstva Zeničko-dobojskog kantona, a saglasno članu 66. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Nakon završene procedure izbora i imenovanja direktora, prijava i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas. Lični podaci o učesnicima Javnog oglasa su tajna i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11).
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) Opći uslovi - Da je stariji od 18 godina - Da je državljanin Bosne i Hercegovine - Da je psihički i fizički sposoban za obavljanje poslova direktora - Da se na njega ne odnosi član IX Ustava BIH, odnosno da nije pod optužnicom Međunraodnog suda za ratne zločine - Da nije na funkciji u političkoj stranci - Da nema privatni–finansijski interes u Zavodu - Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-02-22
Oglas do2021-03-09
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »