Pregled oglasa

Traženo zanimanjeDirektor škole
Tražena školska spremaViše stručno obrazovanje (VŠ-1)
Završena škola / fakultetda ima najmanje VI stepen stručne spreme
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na mandat od četiri godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU OSNOVNA ŠKOLA „SKENDER KULENOVIĆ“ZENICA
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeDirektora škole imenuje Školski odbor na period od 4 (četiri) godine uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva za obrazovanje , nauku , kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i Saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona. III Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: - Kraću biografiju (CV), -Izvod iz matične knjige rođenih/rodni list, - Ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci (dostavlja se po izvršenom prijemu), - Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - Uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci), -Uvjerenje da kandidat nije osuđivan ( ne starije od 6 mjeseci) - Izjavu da nije zaposlen/zaposlena na drugoj poziciji koja može eventualno uticati na sukob interesa (ovjerenu od strane nadležnih organa –općina ili notar), - Izjavu da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog odbora (ovjerenu od strane nadležnih organa –općina ili notar), - Izjavu da nije član tijela ni organa , ni rukovodećih tijela nijedne političke stranke , te da za vrijeme obavljanja povjerenih javnih dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datrim političkim uputama ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka i njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka , a na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi mogla dovesti u pitanje njihova opredjeljena politička nepristrasnost (ovjerenu od strane nadležnih organa –općina ili notar), - Diplomu o završenoj stručnoj spremi, - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, - Ocjena o radu u odgojno-obrazovnom procesu, - Uvjerenje o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom procesu. Napomena: Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta Konkursa dostaviti LIČNO u sekreterijat škole na protokol svakim radnim danom od 09:00 – 14:00 sati na adresu škole: JU Osnovna škola“ Skender Kulenović“ Zenica Prof.Mustafe Čauševića 1 72 000 Zenica sa naznakom „ Konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice škole - ne otvarati“ Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Školski odbor će pismenim putem obavjestiti sve učesnike/-ce konkursa o odluci o izboru kandidata/kandidatkinje za direktora/direktorice u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika- da je državljanin/državljanka Bosne i Hercegovine, - da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost, -da ispunjava uvjete za nastavnika/-cu, odnosno stručnog saradnika/-cu u osnovnoj školi, - da ima najmanje pet godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnom procesu, a ističe se svojim radom, sposobnostima organizacije odgojno-obrazovnog rada škole i u pedagoškoj teoriji i praksi - da se protiv njega/nje ne vodi krivični postupak, - da mu sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje rukovodnih funkcija, - da nije zaposlen/-a na drugoj izabranoj funkciji koja može uticati na eventualni sukob interesa, - da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom/članicom Školskog odbora - da nije politički angažovan u tijelima i organima političkih stranaka
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-02-23
Oglas do2021-03-10
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »