Pregled oglasa

Traženo zanimanjeŠef Odjeljenja za finansijske poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- završen Ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diplomirani ekonomista,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- poznavanje rada na računaru, (minimalno MSWord, Excell....), - najmanje 2 godine radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci,
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: koordinira i organizuje proces rada u Odjeljenju za finansijske poslove, priprema plan aktivnosti za narednu godinu kao osnova za dodjeljivanje zadataka zaposlenima odjeljenja, vrši raspodjelu zadataka, daje instrukcije i naloge zaposlenima u odjeljenju za finansijske poslove, nadgleda odvijanje procesa rada u odjeljenju za finansijske poslove i daje upute, prijedloge i sugestije za poboljšanja i unapređenja kvaliteta rada, prati i primjenjuje propise iz oblasti finansija i obračuna ličnih primanja i naknada zaposlenih i po ugovorima i odgovara za zakonitost rada, učestvuje u izradi prijedloga trogodišnjeg i godišnjeg finansijskog plana poslovanja, učestvuje u izradi izvještaja, informacija i finansijskih analiza i izvještavanja za potrebe Uprave i Nadzornog odbora, dostavlja ostale finansijske podatke i informacije za potrebe Uprave i Nadzornog odbora Preduzeća, primjenjuje u svom radu odredbe Zakona o javnim preduzećima koje se odnose na oblast finansija, raspoređuje radnike po naplatnim mjestima u saradnji sa rukovodiocem Službe za ekonomske poslove, redovno kontaktira sa bankama kod kojih preduzeće ima otvoren transakcijski račun, redovito izvještava direktora Preduzeća o stanju na transakcijskim računima, kompletira dokumentaciju Preduzeća koju banke zahtijevaju i dostavlja im u svrhu održavanja transakcijskog računa aktivnim, organizuje proceduru odobrenja kredita, obezbjeđenje instrumenata plaćanja, kao i potrebne dokumentacije, koordinira rad glavnog blagajnika i usmjerava pologe pazara prema određenim bankama, prikuplja, kontroliše i sačinjava Prijedlog za proste i višečlane kompenzacije Nadzornom odboru Preduzeća, te iste nakon odobravanja prosljeđuje knjigovodstvu, radi i postupa po Uputstvima i naredbama koje priprema rukovodilac Službe za ekonomske poslove i Uprava preduzeća, sa Službom za pravne, kadrovske i opšte poslove razmjenjuje podatke i informacije neophodne za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova, surađuje s Odjeljenjem za internu reviziju na kvalitetnoj pripremi podataka i dokumentacije za provođenje interne revizije, provodi mjere za otklanjanje nedostataka koji se utvrde prilikom provođenja interne revizije, obavlja i druge poslove u struci i zanimanju po nalogu rukovodioca Službe za ekonomske poslove i Uprave preduzeća.
Mjesto rada (općina)Javno preduzeć „Grijanje“ d.o.o. Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnog mjesta iznosi 1.433,20 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu sa kraćom biografijom odnosno CV, - rodni list, - uvjerenje o državljanstvu, - dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove odnosno ljekarsko uvjerenje, (dostavlja kandidat koji bude izabran prije početka rada), - diplomu ili svjedočanstvo o završenom školovanju, kao dokaz o stečenom zvanju i stručnoj spremi, - uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, uz obavezno navedena radna mjesta na kojima je radio sa periodima trajanja rada i stručnom spremom predviđenom za to radno mjesto, - uvjerenje/potvrdu o položenom kursu iz poznavanja rada na računaru. III. Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci računajući do dana objave javnog oglasa. Kandidati uz prijavu i potrebna dokumenta, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata. Kandidati koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će pozvani na pismeni i usmeni stručni ispit iz oblasti finansija, nadležnosti organa upravljanja i organa kontroliranja u javnim preduzećima, uz literaturu za ispit, kako slijedi: Zakon o javnim preduzećima u Federaciji BiH, Zakon o radu u Federaciji BiH, Zakon o finansijskom poslovanju, Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o deviznom poslovanju, Zakon o visini stope zatezne kamate, Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, Zakon o poreznoj upravi, Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Uredba o raspolaganju gotovim novcem, Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH. Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 5 (pet) pitanja iz stručne oblasti pri čemu se svaki tačan odgovor boduje sa pet bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 15 bodova, smatra se da kandidat nije položio stručni ispit i isti ne učestvuje u daljem postupku. Usmeni stručni ispit/intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po dva pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije. Kandidati će o terminu održavanja pismenog i usmenog ispita biti obaviješteni na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje pet dana prije održavanja intervjua. Nakon održanog intervjua, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa postignutim ocjenama na intervjuu. Kandidati sa kojima bude obavljen intervju bit će pismeno obaviješteni o ishodu oglasa. Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/423-097, lokal 133. IV. Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada od 6 (šest) mjeseci. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti rješenje o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa liste uspješnih kandidata. V. Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će pismeno obaviješteni na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja rješenja o prijemu u radni odnos. VI. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Grada Zenica, Javnog preduzeća “Grijanje” d.o.o. Zenica i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. Javni oglas ostaje otvoren 28 dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje”. Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično u sjedište Preduzeća ili preporučenom poštom na adresu i sa naznakom: Javno preduzeće „GRIJANJE“ d.o.o. Zenica Ul. Bilmišće br. 107 72 000 Zenica „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS NE OTVARATI“ Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu Preduzeća, uz predočenje lične karte.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOPĆI USLOVI: - da je stariji od 18 godina, - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-03-23
Oglas do2021-04-20
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »