Pregled oglasa

Traženo zanimanjeIzbor i imenovanje direktora škole na mandatni period od 4 godine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet-Da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove za nastavnika u srednjoj školi, odnosno stručnog saradnika u srednjoj školi, -Da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen studij po bolonjskom sistemu (najmanje 240 ECTS bodova) za srednje tehničke i srodne i stručne škole,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU SREDNJA ŠKOLA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE, Z E N I C A
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeda ima najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima u nastavi, odnosno obrazovno- odgojnom procesu, a naročito se ističe svojim radom, sposobnostima organizacije obrazovno- odgojnog rada škole i u pedagoškoj teoriji i praksi, o čemu posjeduje mjerljive pokazatelje, odnosno relevantnu dokumentaciju. -Da nema kriminalni sudski dosije bilo koje vrste, -Da nije zaposlen na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa, -Da nije član tijela ili organa niti jedne političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerenih javnih dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputstvima ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, a na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredjeljena politička nepristrasnost; -Da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog odbora, -Da mu sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje rukovodećih funkcija, te da pored navedenih uslova dobije saglasnost Vlade ZDK. II Direktora škole imenuje Školski odbor na mandatni period od četiri (4) godine uz prethodno mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Ze-do kantona i saglasnost Vlade Ze-do kantona. III Uz prijavu na konkurs koja treba da sadrži kraću biografiju, kandidati su dužni dostaviti : -Dokaz o stručnoj spremi, -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, -Dokaz o radnom iskustvu u odgojno obrazovnom procesu, -Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci), -Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) dostavlja se po izvršenom imenovanju kandidata na poziciju direktora, -Izvod iz matične knjige rođenih, -Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( ne starije od 6 mjeseci), - Uvjerenje da kandidat nije osuđivan (MUP)- ne starije od 6 mjeseci, -Ovjerenu i potpisanu izjavu da nije na drugoj poziciji koja može utjecati na eventualni sukob interesa, -Ovjerenu i potpisanu izjavu da nisu u bilo kakvom srodstvu sa članovima školskog odbora; -Ovjerenu i potpisanu izjavu da nije član tijela ili organa niti jedne političke stranke, te da za sve vrijeme obnašanja povjerenih javnih dužnosti neće politički djelovati u smislu postupanja po datim političkim uputstvima ili preporukama, smjernicama i komentarima političkih stranaka, javnog angažovanja u radu stranačkih tijela ili organa, učešća u organizovanju javnih političkih istupa uključujući i javna istupanja na političkim skupovima stranaka ili njihovih organa i tijela, kao i svim drugim oblicima javnog podržavanja iznesenih stavova političkih stranaka, a na osnovu kojih bi se u javnosti ili školi, mogla dovesti u pitanje njihova opredjeljena politička nepristrasnost; -Ovjerenu i potpisanu izjavu da sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanje rukovodećih funkcija. Svi dokumenti moraju biti originali ili kopije ovjerene kod nadležnih organa. IV -Konkurs ostaje otvoren 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa dokazima u zatvorenoj koverti (sa naznakom „prijava na konkurs za direktora/direktoricu- ne otvarati“) dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu: JU Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica, Bilmišće 69, 72000 Zenica. O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od (8) dana od dana donošenja odluke Školskog odbora. Nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku lično preuzeti dostavljena dokumenta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaZa direktora Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje u Zenici može biti imenovano lice koje, pored općih uslova, ispunjava i sljedeće uslove: - Da je državljanin BiH, - Da posjeduje opću zdravstvenu sposobnost,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-04-20
Oglas do2021-05-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »